Процедура по подбор на социални работници от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социални работници от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора /ОЕПГ – Стара Загора/:

I. Работно място и обхват на дейността:

• Работно място: Стара Загора:
o Обхват: общините Стара Загора, Раднево и Чирпан;
o Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден).

• Работно място: Казанлък:
o Обхват: общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня;
o Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден).

Обявление 401.43 KB 18/05/2017, 10:55

Необходми документи за участие в подбора:

• Заявление за участие в конкурс (по образец) - Приложение 1

• Документ за самоличност (копие)

• Документ за завършено висше образование по посочените специалности (копие)

• Професионална автобиография (по образец) - Приложение 2

• Копие от трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка или друг официален документ, удостоверяващ трудовия стаж, професионалния опит и заеманите длъжности

• Декларация (по образец) - Приложение 3

• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (по образец) - Приложение 4

• Декларация по Закона за личните данни (по образец) - Приложение 5

Горещ телефон
за сигнали