Процедура за набиране и подбор на кандидати за длъжността Рехабилитатор по Проект "Заедно за независим живот"

Размер на шрифта: A A A

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0294 „Заедно за независим живот“, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, община Стара Загора обявява набиране и подбор на специалисти за длъжността:

 

I. Рехабилитатор – 1 щ. дл. на 4 часов работен ден, срочен трудов договор.

1.Описание на длъжността: Оказва помощ на лица и деца с двигателни нарушения. Работата му е насочена към развиване на двигателни умения, повишаване на независимото функциониране в ежедневието, профилактика на вторичните нарушения. Рехабилитаторът дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на потребителите, както и помага при избора и осигуряването на помощни средства.

Обявление 146.4 KB 08/03/2017, 14:15

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

• Заявление по образец – Приложение 1;
• Копие на документ за самоличност;
• Автобиография по образец – Приложение 2;
• Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно- квалификационна степен и придобита специалност;
• Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж;
• Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
• Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на потребителите по образец – Приложение 4;
• Копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали