Процедура за набиране и подбор на персонал в изпълнени на проект „У дома, а не в дом" - детегледач и медицински специалист

Размер на шрифта: A A A

 

Във връзка с изпълнени на проект „У дома, а не в дом", по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0078-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, община Стара Загора отново обявява процедура за набиране и подбор на персонал за следните длъжности:

 • Детегледач – 12 бр.
 • Медицински специалист - 4 бр.

Обява 224.94 KB 

 
Документи за кандидатстване
 • Заявление по образец – Приложение 1 206 KB
 • Копие на документ за самоличност
 • Автобиография
 • Свидетелство за съдимост
 • Копия на дипломи за завършено образование и придобита специалност
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит
 • Мотивационно писмо (задължителен документ за всички длъжности, с изключение на длъжностите „хигиенист" и „работник-поддръжка")
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации)
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец –
  Приложение 2 190 KB
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец –
  Приложение 3 190.5 KB

Документи се подават всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа през периода от 20.04.2015 г. до 30.04.2015 г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 107, ет. 7, стая 712.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали