Процедура за набиране и подбор на персонал за "Център за ранно детско развитие" /на трудов договор/

Размер на шрифта: A A A

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ -  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал и специалисти за следните длъжности по трудово правоотношение:

 

A. Длъжности за услугата „Ранна интервенция на уврежданията“:

 • Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 бр. на трудов договор;
 • Психолог – 0,5 бр. на трудов договор;

 

1. Рехабилитатор/Кинезитерапевт в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ – 1 щ. дл. на 8 часов работен ден, срочен трудов договор със срок до 31.12.2019г.

     

      Описание на длъжността:  Оказва помощ на семействата на деца с двигателни нарушения или в риск от развитие на такива. Работата му е насочена към развиване на двигателни умения, повишаване на независимото функциониране в ежедневието, профилактика на вторичните нарушения. Кинезитерапевтът/рехабилитаторът дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на детето, както и помага при избора и осигуряването на помощни средства.

      Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“;
 • Специалност  – „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“, „Медицинска рехабилитация – ерготерапия“, „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“;
 • Минимален професионален опит – 2 години;
 • Членство в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи.

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

 

2. Психолог в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ – 1 щ. дл. на 4 часов работен ден, срочен трудов договор със срок до 31.12.2019г.

      Описание на длъжността:  Психологическо консултиране /индивидуално и групово/ и подкрепа на потребителите на услугите в Центъра за ранно детско развитие, техните семейства и близката обкръжаваща общност при необходимост; Индивидуално консултиране на деца и родители, включително и чрез работа на терен, подпомагайки социалното включване на потребителите и техните семейства; Изготвя, води и актуализира документацията, свързана с пряката му работа с потребителите на услугите; Организира и участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в услугите по проекта, с цел с координиране на съвместната работа с потребителите.

      Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Психология“;  
 • Минимален професионален опит – 2 години.

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители
 • Познаване на Методическото ръководство за предоставяне услугите „Ранна интервенция на уврежданията, чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск

Б. Длъжности за услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“:

 • Специален педагог – 1 бр. на трудов договор;

1. Специален педагогв услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ – 1 щ. дл. на 8 часов работен ден, срочен трудов договор със срок до 31.12.2019г.

      Описание на длъжността:  Осъществява индивидуална и групова педагогическа подкрепа за деца /включително деца с увреждания/ на възраст от 5 до 7 години, подлежащи на записване в първи клас от целевите групи по проекта; Изготвя индивидуални програми за работа с децата; Провежда индивидуални и групови консултации на родителите на децата; Изготвя и води необходимата документация, свързана с пряката му работа; Работи в тясна връзка и сътрудничество със специалистите в Центъра.     

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Специална педагогика“;
 • Минимален професионален опит – 2 години.  

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

            НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление по образец – Приложение 1;
 • Копие на документ за самоличност;
 • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
 • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец – Приложение 4;
 • Копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи (за длъжност „рехабилитатор“);

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 21.06.2019г. включително в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет. 7, стая 718.

Срокът за подаване на документи се удължава до 28.06.2019 г., 17:30 часа.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи

 

РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

      Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.

До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, определена със заповед на кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:

  • Професионална квалификация.  
  • Индивидуални способности и професионални умения.  
  • Лични качества.  

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.                  

 За допълнителна информация:

042 614 871 – Ръководител на проекта

042 614 878 – Координатор

042 614 872 – Технически сътрудник

Горещ телефон
за сигнали