Процедура за набиране и подбор на персонал за "Център за ранно детско развитие" /на трудов договор/

Размер на шрифта: A A A

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ -  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал и специалисти за следните длъжности по трудово правоотношение:

 

A. Длъжности за услугата „Ранна интервенция на уврежданията“:

 • Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 бр. на трудов договор;
 • Психолог – 0,5 бр. на трудов договор;

 

1. Рехабилитатор/Кинезитерапевт в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ – 1 щ. дл. на 8 часов работен ден, срочен трудов договор със срок до 31.12.2019г.

     

      Описание на длъжността:  Оказва помощ на семействата на деца с двигателни нарушения или в риск от развитие на такива. Работата му е насочена към развиване на двигателни умения, повишаване на независимото функциониране в ежедневието, профилактика на вторичните нарушения. Кинезитерапевтът/рехабилитаторът дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на детето, както и помага при избора и осигуряването на помощни средства.

      Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“;
 • Специалност  – „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“, „Медицинска рехабилитация – ерготерапия“, „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“;
 • Минимален професионален опит – 2 години;
 • Членство в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи.

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

 

2. Психолог в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ – 1 щ. дл. на 4 часов работен ден, срочен трудов договор със срок до 31.12.2019г.

      Описание на длъжността:  Психологическо консултиране /индивидуално и групово/ и подкрепа на потребителите на услугите в Центъра за ранно детско развитие, техните семейства и близката обкръжаваща общност при необходимост; Индивидуално консултиране на деца и родители, включително и чрез работа на терен, подпомагайки социалното включване на потребителите и техните семейства; Изготвя, води и актуализира документацията, свързана с пряката му работа с потребителите на услугите; Организира и участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в услугите по проекта, с цел с координиране на съвместната работа с потребителите.

      Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Психология“;  
 • Минимален професионален опит – 2 години.

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители
 • Познаване на Методическото ръководство за предоставяне услугите „Ранна интервенция на уврежданията, чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск

Б. Длъжности за услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“:

 • Специален педагог – 1 бр. на трудов договор;

1. Специален педагогв услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ – 1 щ. дл. на 8 часов работен ден, срочен трудов договор със срок до 31.12.2019г.

      Описание на длъжността:  Осъществява индивидуална и групова педагогическа подкрепа за деца /включително деца с увреждания/ на възраст от 5 до 7 години, подлежащи на записване в първи клас от целевите групи по проекта; Изготвя индивидуални програми за работа с децата; Провежда индивидуални и групови консултации на родителите на децата; Изготвя и води необходимата документация, свързана с пряката му работа; Работи в тясна връзка и сътрудничество със специалистите в Центъра.     

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Специална педагогика“;
 • Минимален професионален опит – 2 години.  

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

            НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление по образец – Приложение 1;
 • Копие на документ за самоличност;
 • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
 • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец – Приложение 4;
 • Копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи (за длъжност „рехабилитатор“);

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 21.06.2019г. включително в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет. 7, стая 718.

Срокът за подаване на документи се удължава до 28.06.2019 г., 17:30 часа.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи

 

РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

      Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.

До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, определена със заповед на кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:

  • Професионална квалификация.  
  • Индивидуални способности и професионални умения.  
  • Лични качества.  

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.                  

 За допълнителна информация:

042 614 871 – Ръководител на проекта

042 614 878 – Координатор

042 614 872 – Технически сътрудник

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали