Процедура за набиране и подбор на персонал за "Център за ранно детско развитие" /на трудов договор/

Размер на шрифта: A A A

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ -  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал и специалисти за следните длъжности по трудово правоотношение:

А. Длъжности свързани с функционирането и управлението на услугите в „Център за ранно детско развитие“:

 • Шофьор – 1 бр. на трудов договор;

 1. Шофьор в „Център за ранно детско развитие“ – 1 щ. дл. на 8 часов работен ден, срочен трудов договор със срок до 31.12.2019г.

Описание на длъжността: Осъществява превози на клиенти на Центъра и техни придружители, от и до домовете им и на организирани мероприятия извън центъра; Осъществява превоз на персонала на Центъра за осъществяване на необходими дейности; Явява се на работа без да е употребил алкохол или друго упойващо вещество и спазва стриктно графика за работното време; Полага необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство, като проверява изправността на системите му; при възникнал технически проблем своевременно информира ръководителя на Центъра; Грижи за поддържане чистотата в/на автомобила; Преди излизане на път извършва пълен преглед на МПС-то ; Получава пътен лист и разписание за маршрута; Описва в пътния лист/пътната книжка данните за извършените курсове и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила; Изпълнява и други конкретни задачи, възложени от ръководителя, свързани с изпълнение на длъжността. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – Средно образование;
 • Да притежават свидетелство за управление на МПС категория Д;
 • Да притежава удостоверение за психическа годност;
 • Да притежава професионална компетентност за превоз на пътници;
 • Да познават нормативната уредба като: ЗДП, ППЗДП и др.;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Професионален опит – 2 години;
 • Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност.
Предимство:
 • Опит с превоз на деца
Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление по образец – Приложение 1
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
 • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец – Приложение 4;
 • Копия от сведетелство за управление на МПС категория Д, удостоверение за психическа годност и документ за професионална компетентност за превоз на пътници (за длъжност „шофьор“).
Срок и място за подаване на документи
Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 13.09.2019г. включително в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет. 7, стая 718.
 
Ред и начин за провеждане на конкурса         
Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.

До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, определена със заповед на кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:

 • Професионална квалификация.  
 • Индивидуални способности и професионални умения.  
 • Лични качества.  

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.      

За допълнителна информация:

042 614 871 – Ръководител на проекта

042 614 878 – Координатор

042 614 872 – Технически сътрудник

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали