Процедура за набиране и подбор на потребители на интегрирани услуги в семейна среда и кандидати за лични/социални асистенти

Размер на шрифта: A A A

 

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0294 „Заедно за независим живот“, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, община Стара Загора обявява набиране и подбор на потребители на интегрирани услуги в семейна стреда и кандидати за лични/социални асистенти.

Документи се подават по настоящ адрес на кандидатите:

I. За потребители на интегрирани услуги в семейна стреда:

В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца, които отговарят на следните изисквания:

• Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;
• деца на възраст до 16г. с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18г. с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление /по образец/ - Приложение 1
• документ за самоличност /копие/
• за дете - удостоверение за раждане /копие/
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител /копие/
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК /копие/
• документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата /копие/
• заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки/роднини или приемно семейство по чл.26 от ЗЗД /копие/
• пълномощно за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично /нотариално заверено/
• Декларация лични данни /по образец/ - Приложение 2

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Списъкът с резултатите се публикува на интернет страницата на община Стара Загора. Индивидуалните оценки на потребностите ще се извършват в дома на кандидат-потребителите на услугите.

 

II. Личен/социален асистент – на 4 часов работен ден, срочен трудов договор.

За Лични/социални асистенти могат да кандидатстват лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО и които са:

• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление /по образец/ - Приложение 1;
• документ за самоличност /копие/;
• автобиография;
• документ за придобитата образователна степен /копие/;
• служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда /ако кандидатът е безработен/;
• служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
• служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;
• пенсионно разпореждане /само за кандидат, придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
• копие от удостоверение за преминато обучение;
• Декларация лични данни /по образец/ - Приложение 2;

Подборът се провежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Стара Загора и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

 

Подборът протича в два етапа:

• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
• Събеседване.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати. Списъкът се публикува на интернет страницата на община Стара Загора.

Документите се подават лично всеки работен ден в Зала „Фоайе“, ет. 1 в сградата на Общинска администрация - Стара Загора, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, в периода от 09.10.2017г. до 20.10.2017г. включително.

Допълнителна информация относно подбора на тел. 042/614 872 и 042/614 879.

Горещ телефон
за сигнали