Процедура за набиране и подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" /на граждански договор/

Размер на шрифта: A A A

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ - процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на специалисти за следните длъжности на граждански договор:

  

            А. Длъжности за услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище:

            А. 1. Педагог в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище – граждански договор за 200 часа до 01.09.2019г. Дейностите се изпълняват в месеците Юли и Август 2019г.

            Описание на задълженията - проучва целевана група, с която ще работи с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността; Оказва методическа подкрепа на медиатора, включен в дейността, относно мотивиране и привличане на представители на целевата група; Разработва програма и обучителни материали за провеждане на лятното училище; Изготвя учебен план за образователната дейност и прогноза за очакваните резултати, както и изпълнението на всички дейности, включени в плана; Изготвя подробен план-график за провеждане на лятното училище, включващ образователни елементи, комбинирани с интерактивни методи и игри, състезания, екскурзии и други творчески и познавателни дейности; Планира и осъществява взаимодействието с родителите и партньорите в образователната дейност; Насърчава включването на родителите от целевата група в планирането, организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище; Изготвя списък на необходимите пособия, материали образователни и занимателни игри, както и други необходими средства за екскурзии и посещения; Провежда дейности по формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и за изграждане на умения за активно  и самостоятелно учене, на умения за работа в екип и група, на умения за решаване на проблеми и на умения за критично мислене; Подпомага преодоляването на затрудненията в изучаването на български език; Създава и поддържа индивидуално досие на всяко дете, включено в лятното училище; Участва при необходимост в срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа и подобряване на прилаганите методи; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугата, в която участва.

            Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  –  „Педагогика“
 • Педагогическа правоспособност по начална или предучилищна педагогика
 • Минимален професионален опит – 2 години по специалността. 

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми, деца, живеещи във високо рискови общности;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

            А. 2. Медиатор/Помощник-възпитател в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ – граждански договор за 200 часа до 01.09.2019г. Дейностите се изпълняват в месеците Юли и Август 2019г.

            Описание на задълженията - Медиатор/Пом. възпитател – Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в оценка на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”; Разпространение на информационни и образователни материали сред целевите групи; Съдействие за провеждане на информационни срещи за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”; Придружаване на децата до услугата по указание на педагога и след писмено съгласие на родителите; Подпомагане на педагога в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” при осъществяването на неговите задачи; Подпомагане на педагога в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”; Участие в посещенията, заедно с децата и родителите, на общообразователните училища с цел запознаване с началните учители и учебната обстановка; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.     

      Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно образование;
 • Минимален професионален опит – Не се изисква;

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
 • Да познават местните уязвими общности в община Стара Загора, културни особености, традиции, език и др.;

            НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление по образец – Приложение 1;
 • Копие на документ за самоличност;
 • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
 • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец – Приложение 4;

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 21.06.2019 г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет. 7, стая 718.

Срокът за подаване на документи се удължава до 28.06.2019 г., 17:30 часа.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.

 

  РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

    Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.

До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, определена със заповед на кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:

  • Професионална квалификация.  
  • Индивидуални способности и професионални умения.  
  • Лични качества.

На база средноаритметичния брой точки, определени от членовете, се оформя крайната оценка на кандидата.   

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.        

          

 За допълнителна информация:

042 614 871 – Ръководител на проекта

042 614 878 – Координатор

042 614 872 – Технически сътрудник

Горещ телефон
за сигнали