Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Секретар на местната комисия - контакти

Секретар Донка Вътева Вътева
Специалист Диана Дечева Иванова
Адрес град Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 73 (до Радио Стара Загора)
Телефон (042) 605 516
Електронна поща [email protected]

Функции на секретаря на МКБППМН

 • Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие и възпитание в община Стара Загора;
 • Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;
 • Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината;
 • Анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетните и непълнолетните;
 • Предлага на председателя на МК състави по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН;
 • Подготвя предложения по Наредба № 3 на ЦКБППМН;
 • Участва в тричленния състав за разглеждане на делата по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
 • Упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
 • Осъществява необходимите контакти със съда в случаите на обжалване на наложени от МК възпитателни мерки;
 • Подготвя, контролира и съхранява документацията по възпитателните дела и наложените мерки;
 • Организира пленарни заседания на МК;
 • Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели и изготвя предложения за размера на материалното им стимулиране, съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН;
 • Подготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМН за календарната година;
 • Попълва образците от Националния статистически институт;
 • Осъществява взаимодействие с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, контролира тяхната дейност;
 • Поддържа връзка със специализираните заведения за информация за проблемните деца, настанени от съда по предложение на МК;
 • Съдейства за уреждане на битови, трудови и социални проблеми на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и условно осъдени;
 • Сезира специализираните органи в случаи, когато са нарушени правата на детето;
 • Представлява местната комисия при упражняване на контрол върху детска педагогическа стая;
 • Организира и отговаря за провеждането на квалификационни мероприятия със специалисти от системата на БППМН.

Състав на местната комисия

Доклади

Доклад 2020 г.

Архив доклади 2010 - 2019 г.

Летни програми

Ваканция 2021 г.

Декларация за съгласие от родител 

Архив Ваканция 2010 - 2020 г.

Превантивна дейност на местната комисия 

Указание - допълнително указание за работата на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците

Програма - програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2021 година

Заявка - заявка за теми на беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН 

Списък на обществените възпитатели

 • Владимир Иванов Влаев
 • Гита Динева Бъчварова
 • Деан Недев Петров
 • Диана Дечева Иванова
 • Елена Георгиева Георгиева
 • Живко Пейков Желев
 • Златица Петкова Радева
 • Иванка Владимирова Иванова
 • Маргарита Димитрова Байчева
 • Мария Атанасова Манушкина
 • Милена Ивова Илиева
 • Николинка Енева Борисова
 • Петър Танев Порязов
 • Петя Петрова Илиева
 • Светлана Димитрова Атанасова
 • Тодор Константинов Тенев

Център за превантивна и психолого-консултативна дейност

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали