Местна комисия за БППМН

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Секретар на местната комисия - контакти

Секретар Донка Вътева Вътева
Специалист Диана Дечева Иванова
Адрес град Стара Загора, ул."Подполковник Калитин" № 28, ет. 1 - източна част, стая 11
Телефон (042) 605 516
Електронна поща szmk_vateva@abv.bg

Функции на секретаря на МКБППМН

 • Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие и възпитание в община Стара Загора;
 • Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;
 • Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината;
 • Анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетните и непълнолетните;
 • Предлага на председателя на МК състави по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН;
 • Подготвя предложения по Наредба № 3 на ЦКБППМН;
 • Участва в тричленния състав за разглеждане на делата по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
 • Упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
 • Осъществява необходимите контакти със съда в случаите на обжалване на наложени от МК възпитателни мерки;
 • Подготвя, контролира и съхранява документацията по възпитателните дела и наложените мерки;
 • Организира пленарни заседания на МК;
 • Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели и изготвя предложения за размера на материалното им стимулиране, съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН;
 • Подготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМН за календарната година;
 • Попълва образците от Националния статистически институт;
 • Осъществява взаимодействие с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, контролира тяхната дейност;
 • Поддържа връзка със специализираните заведения за информация за проблемните деца, настанени от съда по предложение на МК;
 • Съдейства за уреждане на битови, трудови и социални проблеми на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и условно осъдени;
 • Сезира специализираните органи в случаи, когато са нарушени правата на детето;
 • Представлява местната комисия при упражняване на контрол върху детска педагогическа стая;
 • Организира и отговаря за провеждането на квалификационни мероприятия със специалисти от системата на БППМН.

Състав на местната комисия

Председател:
Иванка Владимирова Сотирова - Заместник-кмет на Община Стара Загора
 
Членове:
 • Мария Танева Динева - Общински съвет, председател на ПК по ОНЗПИД
 • Дарина Николова Гайдарова - Общински съвет, зам.-председател на ПК по ОНЗПИД
 • Донка Вътева Вътева - Общинска администрация, секретар на МКБППМН
 • Д-р Антония Тодорова Тодорова - Общинска администрация, началник отдел ,,Здравеопазване и социални дейности"
 • Петя Кръстева Чакърова - Заместник областен управител, общественик
 • Мария Миткова Николова - Дирекция "Социално подпомагане", началник отдел "Закрила на детето"
 • Стефка Манолова Желева - ОДМВР, инспектор БППМН
 • Кремена Миткова Маринова - I РУ - МВР, инспектор ДПС
 • Атанас Тенев Ботев - ІІ РУ - МВР, инспектор ДПС
 • Милена Златева Йолдова-Стоянова - РУО на Министерство на образованието и науката, началник отдел ОМДК
 • Славка Иванова Пенкова-Тасева - юрист
 • Жанета Иванова Бюйлекова - юрист
 • Ваня Николова Бухчева - психолог
 • Бояна Бориславова Буюклиева - педагог
 • Диана Дечева Иванова -  специалист към МКБППМН

Доклади и публични отчети

Доклади
Публични отчети
 

Летни програми

Ваканция 2010

Ваканция 2011

Ваканция 2012

Ваканция 2013

Ваканция 2014

Ваканция 2015

Ваканция 2016

Ваканция 2017

Ваканция 2018

 

Превантивна дейност на местната комисия - списък на теми за лекции

Допълнително указание за работата на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците

Указание

Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2019 година

Програма

Заявка за теми на беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН за 2019 година

Заявка

 

Списък на обществените възпитатели

 • Владимир Иванов Влаев
 • Деан Недев Петров
 • Деян Атанасов Димитров
 • Диана Дечева Иванова
 • Елена Георгиева Георгиева
 • Живко Пейков Желев
 • Златица Петкова Радева
 • Иванка Владимирова Иванова
 • Катя Тенева Филипова
 • Маргарита Димитрова Байчева
 • Маргита Николаева Иванова
 • Мария Атанасова Манушкина
 • Милена Ивова Илиева
 • Петър Танев Порязов
 • Петя Петрова Илиева
 • Радост Николаева Овагимян
 • Светла Илиева Бакърджиева
 • Светлана Димитрова Атанасова
 • Слав Петков Славов
 • Тодорка Стоянова Николова
 • Филка Кирилова Стоева

Център за превантивна и психолого-консултативна дейност

 
 

Горещ телефон
за сигнали