Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Секретар на местната комисия - контакти

Секретар Донка Вътева Вътева
Специалист Диана Дечева Иванова
Адрес град Стара Загора, ул."Подполковник Калитин" № 28, ет. 1 - източна част, стая 11
Телефон (042) 605 516
Електронна поща szmk_vateva@abv.bg

Функции на секретаря на МКБППМН

 • Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие и възпитание в община Стара Загора;
 • Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;
 • Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината;
 • Анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетните и непълнолетните;
 • Предлага на председателя на МК състави по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН;
 • Подготвя предложения по Наредба № 3 на ЦКБППМН;
 • Участва в тричленния състав за разглеждане на делата по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
 • Упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
 • Осъществява необходимите контакти със съда в случаите на обжалване на наложени от МК възпитателни мерки;
 • Подготвя, контролира и съхранява документацията по възпитателните дела и наложените мерки;
 • Организира пленарни заседания на МК;
 • Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели и изготвя предложения за размера на материалното им стимулиране, съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН;
 • Подготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМН за календарната година;
 • Попълва образците от Националния статистически институт;
 • Осъществява взаимодействие с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, контролира тяхната дейност;
 • Поддържа връзка със специализираните заведения за информация за проблемните деца, настанени от съда по предложение на МК;
 • Съдейства за уреждане на битови, трудови и социални проблеми на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и условно осъдени;
 • Сезира специализираните органи в случаи, когато са нарушени правата на детето;
 • Представлява местната комисия при упражняване на контрол върху детска педагогическа стая;
 • Организира и отговаря за провеждането на квалификационни мероприятия със специалисти от системата на БППМН.

Състав на местната комисия

Председател:
Иванка Владимирова Сотирова - Заместник-кмет на Община Стара Загора
 
Членове:
 • Мария Танева Динева - Общински съвет, председател на ПК по ОНЗПИД
 • Дарина Николова Гайдарова - Общински съвет, зам.-председател на ПК по ОНЗПИД
 • Донка Вътева Вътева - Общинска администрация, секретар на МКБППМН
 • Д-р Антония Тодорова Тодорова - Общинска администрация, началник отдел ,,Здравеопазване и социални дейности"
 • Петя Кръстева Чакърова - Заместник областен управител, общественик
 • Мария Миткова Николова - Дирекция "Социално подпомагане", началник отдел "Закрила на детето"
 • Стефка Манолова Желева - ОДМВР, инспектор БППМН
 • Кремена Миткова Маринова - I РУ - МВР, инспектор ДПС
 • Атанас Тенев Ботев - ІІ РУ - МВР, инспектор ДПС
 • Милена Златева Йолдова-Стоянова - РУО на Министерство на образованието и науката, началник отдел ОМДК
 • Славка Иванова Пенкова-Тасева - юрист
 • Жанета Иванова Бюйлекова - юрист
 • Ваня Николова Бухчева - психолог
 • Бояна Бориславова Буюклиева - педагог
 • Диана Дечева Иванова -  специалист към МКБППМН

Доклади

Летни програми

Ваканция 2019 

Декларация за съгласие от родител 

Архив Ваканция 2010 - 2018

Превантивна дейност на местната комисия - списък на теми за лекции

Указание - допълнително указание за работата на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците

Програма - програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2019 година

Заявка - заявка за теми на беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН за 2019 година

Списък на обществените възпитатели

 • Владимир Иванов Влаев
 • Деан Недев Петров
 • Деян Атанасов Димитров
 • Диана Дечева Иванова
 • Елена Георгиева Георгиева
 • Живко Пейков Желев
 • Златица Петкова Радева
 • Иванка Владимирова Иванова
 • Катя Тенева Филипова
 • Маргарита Димитрова Байчева
 • Маргита Николаева Иванова
 • Мария Атанасова Манушкина
 • Милена Ивова Илиева
 • Петър Танев Порязов
 • Петя Петрова Илиева
 • Радост Николаева Овагимян
 • Светла Илиева Бакърджиева
 • Светлана Димитрова Атанасова
 • Слав Петков Славов
 • Тодорка Стоянова Николова
 • Филка Кирилова Стоева

Център за превантивна и психолого-консултативна дейност

Горещ телефон
за сигнали