Размер на шрифта: A A A

Декларации

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата
Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаване на лек автомобил
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Декларация по чл. 18 от НОАМТЦУ за определяне такса за битови отпадъци в частта сметосъбиране и сметоизвозване, според количеството отпадъци, измерени чрез броя необходими съдове
Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Декларация по чл. 16а, ал. 1 от НОАМТЦУ за освобождаване от такса за битови отпадъци, в частта за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване

 

Заявления

Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ
Искане за издаване на удостоверение за данни, декларирани по ЗМДТ
Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
Искане за издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
Искане за прихващане или възстановяване

 

 

Горещ телефон
за сигнали