Образци на декларации и заявления

Декларации

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации за периода 01.01.2021г. - 28.02.2021г.
 
Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
 
Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси​ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
 
Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
 
Декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
 
Декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
 
Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона
 
Декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
 
Декларация по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 
Декларация по чл. 16а, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора за освобождаване от такса за битови отпадъци, в частта за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване
 
Декларация по чл. 18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора за определяне на таксата за битови отпадъци в частта сметосъбиране и сметоизвозване, според количеството на отпадъците, измерени чрез броя на необходимите съдове
Декларация по чл. 18 от НОАМТЦУ
 
 

Заявления

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Искане

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Искане

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Искане

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Искане

Издаване на удостоверение за декларирани данни
Заявление

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Искане

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Искане

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Искане

Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Искане

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Искане

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
Искане

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали