Декларации

 

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси​ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
 
Декларация по по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
 
Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона

Декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
 
Декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Декларация по чл.18 от НОАМТЦУ за определяне такса за битови отпадъци в частта сметосъбиране и сметоизвозване, според количеството отпадъци, измерени чрез броя необходими съдове
Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Декларация по чл.16а, ал.1 от НОАМТЦУ за освобождаване от такса за битови отпадъци, в частта за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване

 

Заявления

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
Искане за издаване на удостоверение за липса или наличие на задължения по ЗМДТ
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
Искане за издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
Искане за прихващане или възстановяване

 

 

Горещ телефон
за сигнали