Образци на декларации и заявления

Декларации

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации за периода 01.01.2021г. - 28.02.2021г.
 
Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
 
Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси​ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
 
Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
 
Декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
 
Декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
 
Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона
 
Декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
 
Декларация по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 
Декларация по чл. 16а, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора за освобождаване от такса за битови отпадъци, в частта за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване
 
Декларация по чл. 18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора за определяне на таксата за битови отпадъци в частта сметосъбиране и сметоизвозване, според количеството на отпадъците, измерени чрез броя на необходимите съдове
Декларация по чл. 18 от НОАМТЦУ
 
 
 
 

 

Заявления

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
Искане за издаване на удостоверение за липса или наличие на задължения по ЗМДТ
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
Искане за издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
Искане за прихващане или възстановяване

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали