Местоположение

Местоположение

Територия, надморска височина

Община Стара Загора заема територия от 1 019,4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина.

Територията на общината обособена по групи e както следва:

земеделски територии – 631 338 дка;
горски територии - 276 378 дка;
населени места и други урбанизирани територии – 62 449 дка;
водни течения и водни площи – 17 622 дка;
територии за добив на полезни изкопаеми – 19 607 дка;
територии за транспорт и инфраструктура – 11 968 дка.

Средната надморска височина на община Стара Загора е 357 м., като в равнинната част е в диапазона 150 – 180 м., а планинската надморска височина достига 895 м. (връх Морулей). Надморската височина на град Стара Загора е 169 м.

Град Стара Загора, със своите стопански, транспортно-комуникационни, управленски, научни, културно-просветни, търговски, здравни и други дадености, оказва влияние както върху динамиката и развитието на общината, така и върху цялостното развитие на област Стара Загора и Южния централен район за планиране.


Местоположение и граници

Община Стара Загора е разположена в южна централна България, на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока. Град Стара Загора е разположен в южните склонове на Сърнена Средна гора в Старозагорското поле. Има важно природо-географско и стопанско значение за региона и страната.

Благоприятните условия са причина тук да се създаде селище от най-древни времена.

В региона на общината на 15 км северозападно от гр. Стара Загора се намират Старозагорските минерални бани (Лъджите) - известен балнеоложки курорт.

Общината граничи на изток с Община Нова Загора, на югоизток с Община Раднево, на юг с Общините Опан и Димитровград, на югозапад с Община Чирпан, на северозапад с Община Братя Даскалови, на север с общини Мъглиж, Казанлък и Николаево, а на североизток с Община Гурково.


Транспортен достъп

Общината е стратегически център в България и на Балканския полуостров. Благоприятното транспортно-географско положение на община Стара Загора и в частност на град Стара Загора е едно от важните предимства на общината и важен фактор за нейната конкурентноспособност.

Чрез изграденият автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Среден Изток. Пътна мрежа

През територията на Община Стара Загора преминават важни главни пътища от републиканската пътна мрежа:

 • Автомагистрала "Тракия" - преминава на 10 км южно от град Стара Загора (с Европейска категоризация Е-80)
 • I-5 - Русе - Свиленград (с Европейска категоризация Е-85)
 • II-66 - София - Бургас

Транспортната инфраструктура е добре изградена. Основните пътни артерии са в много добро състояние. През последните четири години беше рехабилитирана част от общинската /ІV-токласна/ пътна мрежа. Необходими са ремонт и рехабилитация на приблизително 45 % от общинските пътищата (около 100 км), тъй като не са в добро състояние или са без настилка (42,9 км).

Общата дължина на пътната мрежа в Община Стара Загора е 398,5 км., в това число:

републикански пътища:

 • І-ви клас - 45,68 км
 • ІІ-ри клас - 40,40 км
 • ІІІ-ти клас - 52,42 км

общински пътища /ІV-ти клас/ - 260 км


Международни транспортни коридори

Стара Загора е пресечна точка на европейски транспортни коридори № 8 и № 9

 • КОРИДОР № 8: ИТАЛИЯ - АЛБАНИЯ - МАКЕДОНИЯ - БЪЛГАРИЯ

           ДУРЪС - ТИРАНА - СКОПИЕ - СОФИЯ - ПЛОВДИВ - ЧИРПАН - СТАРА ЗАГОРА - СЛИВЕН - БУРГАС - ВАРНА

 • КОРИДОР № 9: ФИНЛАНДИЯ - РУСИЯ - УКРАЙНА - МОЛДОВА - РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ

         ХЕЛЗИНКИ - САНКТ ПЕТЕРБУРГ - КИЕВ - БУКУРЕЩ - РУСЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО - СТАРА ЗАГОРА - ДИМИТРОВГРАД - МАКАЗА - АЛЕКСАНДРОПОЛИС

Като в непосредствена близост до територията на Общината преминава европейски транспортен коридор № 4

 • КОРИДОР № 4: ГЕРМАНИЯ - АВСТРИЯ - УНГАРИЯ - РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ

Това обяснява до голяма степен значителния инвестиционен интерес към града и общината.


Железопътна инфраструктура

Железопътна гара Стара Загора е важен ж.п. транспортен "възел". Тук се пресичат три от основните железопътни линии от ж.п. мрежата на Република България:

 • София – Пловдив - Чирпан - Стара Загора - Нова Загора – Ямбол – Карнобат – Бургас/Варна
 • Русе - Горна Оряховица - Стара Загора – Димитровград – Подкова
 • Русе - Горна Оряховица - Стара Загора – Димитровград – Свиленград

Железопътните линии са електрифицирани, като общата им дължина на територията на Община Стара Загора е:

 • Единична жп линия - 113.450 км
 • Двойна жп линия - 37.200 км

Телефон за информация: +359 42 62 67 52


Въздушен транспорт, достъп до летища

Летище Стара Загора се намира на 2 км от град Стара Загора и на 8 км от Автомагистрала "Тракия". За него е разработен проект за реконструкция и преустройството му за карго и граждански полети, като се водят преговори за смяна на предназначението му – от военно в гражданско летище. Летищният терен заема площ от 261 хектара и дължината на пистата е 2.5 км. По настоящем летище "Стара Загора" ЕООД осъществява търговска дейност, свързана с продажба на самолетни билети.

За информация: тел: +359 42 606 927, 606 926, 22 024, факс: +359 42 22 024

Освен това, Община Стара Загора има удобен транспортен достъп до следните летища в Република България:

 • Международно летище Пловдив – разположено на 90 км западно от град Стара Загора, www.plovdivairport.com
 • Международно летище Бургас – разположено на 180 км източно от град Стара Загора, www.bourgas-airport.com
 • Международно летище София – разположено на 250 км западно от град Стара Загора, www.sofia-airport.bg 

Воден транспорт, достъп до пристанища

Община Стара Загора има удобен транспортен достъп до следните пристанища:

 • пристанище Бургас /Черно море/ – на 180 км източно от град Стара Загора, www.port-burgas.bg
 • пристанище Русе /река Дунав/ – на 235 км северно от град Стара Загора, www.port-ruse-bg.com
 • пристанище Александруполис /Бяло море, Гърция/ – на 300 км южно от град Стара Загора
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали