Музей "Литературна Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A
Музей

МУЗЕЙ „ ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“

 

Специализираният общински музей "Литературна Стара Загора”, създаден с решение на Градски общински народен съвет Стара Загора на 16 февруари 1961 година, е уникално по ро­да си извънстолично литературно-музейно, архивно-документал­но и подчертано творческо обединение. В течение на повече от 60 години в неговите трезори са постъпили и се съхраняват хиляди документи, автентични ръкописи и експонати, оригинални веществе­ни паметници, изключително редки печатни издания и произве­дения на изкуството, свързани с личния живот и творчеството - както в България, така и в чужбина - на значителна част от ведущите писатели и поети, свързани със Стара Загора, чието присъствие в националните духовни явления след края на XIX век, определя закономерно облика на самата българска литература. А в определена мяра са показа­тел и за модерното европейско художествено и социално мисле­не, за хуманитарното мироздание въобще…

Кои са стълбовете, кои са личните авторитети - духовните темели, върху които се крепи храмът, приютил архивно-докумен­талната съкровищница на Музей "Литературна Стара Загора"? Определението е свързано с имена като Анастасия Тошева, Христо Ваклидов, Тодор Стоянович, Даскал Петър Иванов, Дими­тър Наумов, Атанас Трифонов Илиев, Теофано Попо­ва, Георги Бакалов, Кирил Христов, Пейо Яворов, Георги Илиев, Димитър Подвързачов, Бо­тьо Савов, Георги Райчев, Борис Бакалов, Николай Лилиев, Стефан Тинтеров, Богдан Ба­ров, Димитър Чорбаджийски - Чудомир, Антон Берсенев, Иван Хаджихристов, Константин Германов, Атанас Атанасов Илиев, Борис Марзоханов, Гео Милев, Никола Икономов, Иван Мирчев, Добчо Попов, Димитър Б. Митов, Магда Петканова, Иван Захариев, Ами Бакалов, Димитър Караджов, Офелия Ка­сабова, Константин Коняров, Христо Огня­нов, Димитър Рачев, Антон Михайлов, Димана Данева, Веселин Ханчев, Стоян Каролев, Христо Кацаров, Димитър Данаилов, Па­вел Матев…

Към тях би могло да се причисли и оригиналното ръкописно присъствие на такива колоси на българския литерату­рен и национален дух като Иван Вазов и Стефан Стамболов!

Над шестдесет от старозагорските литературни деятели, като се започне от възрожденския период и последвалото го класическо писателско поколение, проправят пътя и на по-младата „модернистична“ старозагорска творческа генерация.

Творчески промисленото идейно-художествено и докумен­тално-пространствено интегриране на оригиналните архивно-ръ­кописни, старопечатни и веществени наличности от съкровищницата на Музей "Литературна Стара Загора" изграждат новата му експозиция като неповторимо институционално явление в съвре­менната българска музейна структура.

В този контекст новата експозиция на Музей "Литературна Стара Загора" има за основна задача да проследи документал­но-хронологически сложните и драматични явления в литератур­но-историческия и хуманитарно-естетически процес на художест­вената писмена традиция в Старозагорския духовен регион и обективно-неразривните връзки на литературна Стара Загора с общонационалните и европейските литературни  и философски духовни модели.

Уникално естетическо явление в новата експозиция на Музей „Литературна Стара Загора“ представляват и тематичните собствени колекции от оригинални произведения на изкуст­вото, чието авторство се определя от художници като: Елиса­вета Г. Консулова-Вазова, Цветана Щилиянова, Александър Бо­жинов, Райко Алексиев, Константин Трингов, Васил Димов, Бо­рис Денев, Петър Морозов, А. Меерсон, Димитър Гюдженов, Ма­рин Тачев, Димитър Караджов, Иван Соларов, Георги Славов, Михаил Саздов, Александър Поплилов, Евгения Илиева-Лепавцова, Сабина Вазова, С. Пенчев, и др.

Предлагайки атрактивна визуална среща с литературното минало на Старозагорския край, експозицията обективно, при това пряко внушава на посетителите и ценителите уважение, а и обясним духовен респект към красивото и непреходното, сътворени от предците чрез литературно-художествените им про­екции - за съхраняване и усвояване на културно-историческата памет, за дифузиране чувството и убеждението за национална принадлежност, интелектуална гордост и закономерна мотивация за бъдещето.

 

Адрес: гр. Стара Загора, бул.„Руски“ № 44
Телефон: (042)  629 031 – главен уредник
Електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали