Наредби

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 61 от 21.12.2023 г.
Наредба

Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 2827 от 26.10.2023 г.
Наредба

Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - изменена  с Решение № 2723 от 27.07.2023 г.
Наредба
Решение № 72 от 10.04.2017 г. на на Административен съд Стара Загора

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 2722 от 27.07.2023 г. 
Наредба

Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора - приета с Решение № 2639 от 27.07.2023 г. 
Наредба

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - изменена с Решение № 2347 от 30.03.2023 г.
Наредба

Наредба за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 368 от 25.04.2024 г.
Наредба

Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - изменена с Решение № 2095 от 24.11.2022 г.
Наредба

Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност - приета с Решение № 1782 от 30.06.2022 г.
Наредба

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора - изменена и допълнена с Решение № 1780 от 30.06.2022 г.
Наредба

Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД - изменена с Решение № 1652 от 31.03.2022 г.
Наредба

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора - изменена с Решение № 1303 от 30.09.2021 г.
Наредба

Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 1199 от 30.09.2021 г. 
Наредба

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 354 от 15.10.2019 г. на Административен съд - Стара Загора, в сила от 10.06.2020 г.
Наредба

Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни - изменена с Решение № 308 от 24.07.2019 г. на Административен съд Стара Загора, в сила от 27.04.2020 г.

Наредба

Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 257 от 30.03.2020 г.
Наредба

Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно - туристическата дейност - приета с Решение № 2136 от 28.03.2019 г.

Наредба
Приложения към наредбата

Наредба за обществения ред в община Стара Загора - изменена с Решение № 74 от 06.04.2017 г. на Старозагорски административен съд, в сила от 23.07.2018 г.
Наредба

Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга "Социално жилище" на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 1480 от 29.03.2018 г.
Наредба 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора - изменена с Решение № 1328 от 31.01.2018 г.
Наредба

Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1194 от 25.10.2017 г.
Наредба

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора - изменена с Решение № 16 от 07.03.2017 г. по адм. дело № 461/2016 на Административен съд Стара Загора
Наредба

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани - изменена с Решение № 588 от 27.10.2016 г.
Наредба

Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 524 от 29.09.2016 г.
Наредба

Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 523 от 29.09.2016 г.
Наредба

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - приета с Решение № 286 от 28.04.2016 г.
Наредба

Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 и чл. 225а, ал.3 от ЗУТ - приета с Решение № 943 от 31.10.2013 г.
Наредба

Наредба за наемни цени на недвижимите имоти - общинска собственост - изменена с Решение № 562 от 31.01.2013 г.
Наредба

Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Стара Загора - приета с Решение № 524 от 20.12.2012 г.
Наредба

 

 


Отменени наредби


Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - приета с Решение № 1061 от 17.02.2011 г. / отменена с Решение № 1782 от 30.06.2022 г.

Наредба за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора - приета с Решение № 846 от 01.10.2002 г. /отменена с Решение № 664 от 17.12.2020 г.

Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане - приета с Решение № 216 от 31.05.2012 г. /отменена с Решение № 664 от 17.12.2020 г.

Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове - приета с Решение № 383 от 05.03.2009 г. /отменена с Решение № 2136 от 28.03.2019 г./

Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Стара Загора - изм. с Решение № 792 от 25.03.2010 г. /отменена с Решение № 1196 от 25.10.2017 г./ 

Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора - изм. с Решение № 11 от 13.02.2013 г. на Старозагорски административен съд /отменена с Решение № 1194 от 25.10.2017 г./ 

Наредба за избиране на управител на търговско дружество с общинско участие - изм. с Решение № 43 от 29.01.2004 г. /отменена с Решение № 441 от 28.07.2016 г./ 

Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Стара Загора - приета с Решение № 238 от 26.10.2000 г. /отменена с Решение № 282 от 28.04.2016г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали