Старозагорски ученици с кампания против тормоза и агресията

По повод 24 февруари – Световен ден против тормоза в училище, известен още като ,,Ден на розовата фланелка“ , Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора и Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на ученици (УКПППУ) към СОУ „Максим Горки“…

Горещ телефон
за сигнали