Представиха касовото изпълнение на Бюджет 2021 година и средствата от европейските фондове на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Представиха касовото изпълнение на Бюджет 2021 година и средствата от европейските фондове на Община Стара Загора

Отчетът на приходите към 31.12.2021г. на Община Стара Загора показва изпълнение на 83.19% от предварително уточнения план. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на касовото изпълнение на Бюджет 2021 година и средствата от европейските фондове на Община Стара Загора. Приходите за държавни делегирани дейности, като в това число е и преходният остатък, са в размер 116 342 170 лева, което възлиза на 92.59% от предварителните разчети. Приходите за местни дейности, отново с преходен остатък, са в размер на близо 60 млн. лева, стана ясно от думите на директор Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ на Община Стара Загора Цанка Ганева.

В процентно съотношение, най-голям дял заемат дейностите от функция „Образование“ – 45.57%. Разходите за персонал за 2021 година възлизат на  59 693 609 лева. За издръжката на 498 деца от подготвителните групи и 13 217 ученика в 34 общински училища, ресурсно подпомагане, ученическо общежитие и за безплатен превоз на ученици са изразходвани 7 209 109 лева. Изплатени са стипендии на  ученици в дневна форма на обучение – гимназиален етап в размер на 486 652 лева. Чрез бюджета на Общината е предоставено държавно финансиране за частни училища и детска градина в размер на 612 142 лева.

„Отделените средства за издръжка на 4 475  деца в 27 общински градини са 2 427 861 лева. С   139 875 лева е финансирана дейността на ученическия лагер „Каваците“ в Созопол“, даде още подробности главният финансист на администрацията, като допълни, че с общински средства е осигурена издръжката на 894 деца в 10 детски ясли и 807 деца,  ползващи услугите на Детска кухня общо за 1 334 725 лева.

От направения отчет става ясно, че за финансиране дейността на Домашния социален патронаж от общинския бюджет са изразходвани 524 492 лева. Отчетените разходи за подпомагане издръжката на 56 пенсионерски клуба на територията на общината възлизат на  221 272 лева. През изминалата година са предоставени помощи за лечение, медицински изследвания и манипулации  за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми  в размер на 46 556 лева.

За текуща поддръжка на улици и на прилежащите им тротоари и площадни пространства са изразходвани 3 938 946 лева. Уличното осветление в града и населените места в общината струва на общинския бюджет 2 931 950 лева. Средствата за дейности по озеленяване и опазване на околната среда са в размер на  2 106 617 лева.

Отчетените разходи по бюджета за сметосъбиране, сметоизвозване, закупуване на съдове за съхранение на битовите отпадъци и почистване на територии, предназначени за обществено ползване са в размер на 7 951 996 лева.

През 2022  година изплатени разходи за обслужване на общинския дълг са 8 637 207 лева, в т. ч. главници по дълга в размер на 8 394 280 лева. Включват се поетият в края на 2017 година дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства - 1 200 000 лева;  за реконструкция на централен градски пазар – 252 804 лева ; за реконструкция на покрит плувен басейн – 196 164 лева; за  реконструкция на Зоопарк - 233 329 лева;  за мостово финансиране на проекти изпълнявани със средства на ЕС -  6 511 983 лева. Лихвите са в размер на 178 444 лева, а разноските - 64 483 лева.

Средствата от Европейски съюз включват проектите „Прилагане мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора";  „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в Община Стара Загора - фаза ІІ“; „Рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“; „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционната градина“; „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ ; „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух "LIFE17 IPE/BG/000012"LIFE IP CLEAN AIR“; „Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора“; „Най- доброто за децата - етап 1“  и „Най- доброто за децата - етап 2”; „ММЦ – Мисли локално, действай глобално“; „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“; „Техническа помощ за изпълнение инвестиционната програма на Община Стара Загора“; „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора“; „Приеми ме“; „С грижа за децата и техните семейства“; „Обучения и заетост“.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора Председателят на Общински съвет – Стара Загора Мария Динева организира пред местната общност публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2021 година.

На него присъстваха представители на местната власт,  различни институции, граждани, медии.

Всички материали по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора.

Автор: Стефани Бабадалиева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали