Програма за нови възможности за финансиране на културни събития в Стара Загора представи ресорният зам.-кмет на Общината Милена Желева

Размер на шрифта: A A A
Програма за нови възможности за финансиране на културни събития в Стара Загора представи ресорният зам.-кмет на Общината Милена Желева

В Културен център „Стара Загора“ се проведе информационна среща във връзка с проекта на Правилник на Програма „Култура“ на Община Стара Загора. Ресорният заместник-кмет на Община Стара Загора Милена Желева даде разяснения и обясни важните акценти по новата програма.

„Благодаря на всички, които са тук. Поканата, която отправих към вас е, за да внеса допълнителни разяснения по повод проекта на Правилник на Програма „Култура“ – една нова инициатива, която доразвива регламентираното до този момент финансиране чрез Културния календар на Община Стара Загора и Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на културни проекти в Община Стара Загора“, обясни Милена Желева. Заедно с нея на срещата присъстваха и началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова, старши юрисконсултът в отдел „Правно нормативно обслужване“ Добромира Вълчева, експерти от отдел „Култура“. „Този правилник ще стане неразделна част от управлението на културните процеси, затова е и толкова важно за нас вашето мнение. Тук ще говорим за основните акценти, а след това очаквам вашите въпроси“, допълни Желева. Тя обясни, че бюджетът на Програма „Култура“ се определя ежегодно с приемането на бюджета на Община Стара Загора за съответната календарна година, а финансирането на дейности и проекти по Програма „Култура“ се извършва на конкурсен принцип.

„Това, което е заложено в Програмата за тази година е сумата от 500 000 лв. До сега част от тези средства бяха включени в Културния календар на Община Стара Загора, който  е  действащ механизъм с включените в него събития и през настоящата 2024 г. В новия Правилник всички кандидатстващи проекти ще бъдат разглеждани на конкурсен принцип от създадените за целта  комисии. Програма „Култура“ подкрепя осъществяването на културни проекти на територията на Община Стара Загора в следните четири направления: „Нови фестивали и други културни инициативи, „Фестивали и значими събития“, „Подпомагане заснемането на кинопродукции, филми /игрални, документални, късометражни/ и ТВ сериали на територията на Община Стара Загора“ и „Мобилност“. Важно уточнение е, че в Програмата не се подкрепят събития и проекти, които не се изпълняват на територията на Община Стара Загора, с изключение на тези свързани със създаването на условия за мобилност на старозагорски артисти и творчески формации“, подчерта Милена Желева.

На срещата се обсъди и редът за финансиране и възможностите за кандидатстване от страна на различните субекти - Културни организации, регистрирани по Закона за закрила и развитие на културата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, по Търговския закон или дружества по Закона за задълженията и договорите, Закона за кооперациите; Физически лица – еднолични търговци по смисъла на Търговския закон, творци– упражняващи свободна професия по смисъла на §1, т.29 от ЗДДФЛ в сферата на културата, които отговарят едновременно на следните условия: осъществяват за своя сметка професионална дейност; не са регистрирани като еднолични търговци; са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване; Юридически лица - създадени по Закона за радиото и телевизията, Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за висшето образование със седалище на територията на Община Стара Загора, при условие, че кандидатстват с проекти в областта на културата.

„Нещо много важно, което искам да отбележа е, че  подаването на проектните предложения  ще бъде чрез създадената  Електронна система на Програма „Култура“. Това    ще улесни много процедурата по  кандидатстване, защото всичко ще става онлайн“. Ще бъдат създадени и назначени две комисии, които ще разглеждат проектните предложения  “Комисия по допустимост“ и „Комисия по оценка“. Комисията по допустимост ще разглежда административното съответствие и  допустимост, а Комисията по оценка класира допуснатите кандидати.

Важна част от Програмата е, че чрез нея  се финансира до 80% от общата стойност на проектното предложение, като кандидатът участва в реализирането му с не по-малко от 20%, които могат да бъдат финансов и нефинансов принос /принос в натура/. Нефинансовият принос включва предоставено недвижимо имущество, оборудване и/или материали, доброволен труд за целите на проекта. Той не може да надвишава 50% от собствения принос на кандидата.

По време на дискусията станаха ясни и редът и начинът на кандидатстване, както и задължително изискуеми документи и приложения. На срещата присъстваха представители на институции, неправителствени организации, хора на културата и изкуството, медии.

Целия Правилник може да видите тук - https://www.starazagora.bg/bg/proekti-na-naredbiproekt-na-pravilnik-na-programa-kultura-na-obshtina-stara-zagora-za-finansirane-na-sabitiya-i-proekti-v-oblastta-na-izkustvata-i-kulturata-022024bg-1

Автор: Стефани Бабадалиева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали