Проведено информационно събитие във връзка с изпълнен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Проведено информационно събитие във връзка с изпълнен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

 

В сградата на Търговската гимназия, на 29.10.2019 г., се състоя информационно събитие, популяризиращо реализацията на проект № BG16RFOP001-3.002-0015-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора“. Събитието беше проведено заедно с Деня на отворените врати на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“. Пред учениците и гостите на гимназията бяха популяризирани резултатите от изпълнението на проекта и финансовата помощ, осигурена от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Извършеният ремонт и обновената образователна инфраструктура осигуряват подходящи условия за предоставяне на качествено и съвременно професионално образование по икономика и управление. Постигнати са здравословна, безопасна и естетическа среда за предоставяне на модерни професионални образователни услуги.

 

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0015 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Автор: Жейна Желева

Горещ телефон
за сигнали