В Община Стара Загора чакат предложения за културния календар

Размер на шрифта: A A A
В Община Стара Загора чакат предложения за културния календар

 

Община Стара Загора кани културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци, изпълнители и граждани за участие и партньорство при разработване на Културния календар на Общината за 2019 г. Предложенията се очакват до 16.11.2018 г.

През годините Културният календар доказа, че е устойчив формат, който способства за реализирането на общинската културна политика. Той отразява поетите от местната власт ангажименти за организирането на културния живот на територията на общината, изявата и развитието на собствения творчески потенциал, координирането и подпомагането на инициативите на културните организации, както и дейностите по формиране и задоволяване на културните потребности на общността. Целта е да се отговори в максимална степен на очакванията и интересите на съществуващите целеви групи, да се гарантира интензивен и с нужните качества културен календар, постигане на пълна съгласуваност и координация между заинтересованите страни, а така също и най-ефективно разпределение на общинския бюджет за 2019 г.

Предварително назначена вътрешна комисия от експерти от отдел „Култура“ на Община Стара Загора и представители на културните институти и организации разглежда всички постъпили предложения и изготвя становище, което предлага за последващо разглеждане и одобрение в Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания при Общински съвет – Стара Загора. При необходимост, вносителите на предложенията имат възможност да ги представят и обосноват пред комисията. Окончателният вид на Културния календар за 2019 г., с включените в него инициативи и дейности и определените им финансови параметри, е резултат от съвместната работа и преценка на всички участващи страни.

При разработването и обсъждането на Календара за 2019 г., Община Стара Загора като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора, изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и др.

За всяка отделна инициатива се попълва отделно проекто-предложение и формуляр-бюджет по публикуваните на сайта на общината образци, като изискването е описанието да бъде максимално детайлно и подробно. Всички предложения трябва да бъдат подадени и на хартиен носител, и по електронен път на имейл: [email protected] .

След съответното обсъждане, разработване на Календара и приключване на процедурите по съгласуване, на сайта на общината ще бъде обявен окончателния формат.

 

                                                                                                               

      ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА 2019 ГОДИНА

 

Име на художествения проект (проява, събитие, инициатива...)

 

Дата и място на реализация

 

Кандидат

 

Обща стойност на проекта

 

Искани средства от Община Стара Загора

 

Други източници на средства

/програми, проекти, спонсори.../

 

Информация за кандидатстващата организация

 

  1. Име на ръководителя:

      тел., e-mail,GSM:

  1. Адрес за кореспонденция:
  1. Лице за контакти:

      тел., e-mail, GSM:

Цели и задачи на проекта

 

 

 

 

 

Партньори

 

 

 

 

 

Планиране.

План на дейностите по проекта, разпределени във времето

 

 

 

Вид разход

 

 

Мерна единица

 

Брой

 

Ед. стойност

 

Обща стойност

Приходоизточници

От собствени средства

От други източници

От Община Стара Загора

 

Преки разходи (канцеларски, транспорт, пощенски...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договорни отношения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наеми (зала, апаратура, теренен наем...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командировки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реклама (плакат, афиш, покана, дипляна, флайери, медийна...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Автор: Емилия Благоева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали