Образци на документи

На основание Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.), са променени образците на приложенията. /в сила от 15.05.2015 г./
 
Приложение №1 58.5 KB - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености
 
Приложение №2 63 KB - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците
 
Приложение №3 93 KB - Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост/етажните собствености
 
Приложение №4 107 KB - Споразумение за създаване на сдружение на собствениците
 
Заявление 272.64 KB - Заявление за регистрация по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС на сдружение на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
Приложение №5 62 KB - Заявление за интерес и финансова помощ
 
Приложение №6 63.5 KB - Справка за собствениците на самостоятелни обекти
 
Приложение №7 62.5 KB - Покана за общо събрание на сдружението на собствениците
 
Приложение №8 62 KB - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на сдружението на собствениците
 
Приложение №9 68.5 KB - Протокол за проведено общо събрание на сдружението на собствениците
 
Приложение №10 62.78 KB - Договор между общината и сдружението на собствениците
 
Приложение №11 43.04 KB - Договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител
 
Приложение №12 20.16 KB - Декларация от собственик – нечленуващ в сдружението на собствениците
 
Приложение №13 34.5 KB - Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
 
Приложение №14 58.58 KB - Условия за изпълнение на схемата по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
нов Приложение №15 20.74 KB - Покана за свикване на общо събрание на собствениците (ЕС)
 
нов Приложение №16 17.14 KB - Протокол от залепване на поканата за общо събрание на собствениците (ЕС)
 
нов Приложение №17 21.94 KB - Протокол за проведено общо събрание на собствениците (ЕС)
 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали