Обявления


Заповед № 19-13-12 от 15.01.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 чл. 124а, ал.2, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл.133, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-402 от 22.12.2020 г., Решение по т. 2.14 по протокол № 11 от 08.03.2017 г. на ЕСУТ за приет предварителен проект, Предварителен договор от 23.12.2020, Решение…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "ЕКОР" ЕООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка“ в имот с идентификатор 68850.517.1046 в гр.…

Заповед № 19-13-14 от 15.01.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–14 от 15.01.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Самуилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2397 / 22.04.1991 г. на…

Заповед № 19-13-13 от 15.01.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–13 от 15.01.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 128 / 03.06.2004 г. на…

Заповед № 19-13-9 от 12.01.2021 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-363 от 19.11.2020 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 45 от 25.11.2020г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, РАЗРЕШАВАМ Ваня Павлова Павлова да възложи изработване на ПУП - План за застрояване в…

Заповед № 19-13-11 от 12.01.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-398 от 18.12.2020 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 50 от 23.12.2020г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ООД да възложат изработване на ПУП –…

Заповед № 19-13-10 от 12.01.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т. 6,  чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-405 от 23.12.2020 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 50 от 23.12.2020г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Бизнес – парк – Стара…

Заповед № 19-13-8 от 12.01.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-8 от 12.01.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Козаревец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 600 / 16.04.1987 г. на…

Заповед № 19-13-7 от 12.01.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-7 от 12.01.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 100 / 30.01.1987 г.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали