Обявления


Заповед № 19-13-151 от 21.09.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-345 от 15.08.2022 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 33 от 17.08.2022г. на ЕСУТ, и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „НОРДИК ПРОПЪРТИС“ ЕООД да възложи изработване на ПУП…

Заповед № 19-13-149 от 09.09.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-149 от 09.09.2021г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 615/01.10.1965 г., в…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Община Стара Загора

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Многофункционална спортна зала“ в УПИ I-7195спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 344а, гр. Стара Загора Възложител:  Община Стара…

Обявление за публикуван проект "График за движение на влаковете през 2023 г." на страницата на "БДЖ - пътнически превози"ЕООД

Община  Стара Загора информира жителите и гостите на града за предоставения от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД проект „График за движение на влаковете  през 2023 г.“. За да се подготви максимално добро разписание, както и в случай че имате становище по приложения проект, моля да предоставите същото на e-mail: [email protected]

Заповед № 19-13-148 от 05.09.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-148 от 05.09.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.222.3 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като същият се…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали