Обявления


Заповед № 19-13-24 от 25.01.2023 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-17 от 10.01.2023 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Веселина Тодорова Костадинова и Емил Истилиянов Костадинов да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-23 от 25.01.2023 - план за застрояване

На основание чл. 124a, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-25 от 16.01.2023 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Стоян Николаев Николов да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ VI 363, кв.…

Заповед № 19-13-21 от 25.01.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-21 от 25.01.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Петрово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1691/13.08.1993 г.,…

Заповед № 19-13-20 от 23.01.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-2 от 03.01.2023 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Йовчо Иванов Йовчев да възложи изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план…

Заповед № 19-13-18 от 23.01.2023 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-573 от 12.12.2022 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 50 от 14.12.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Веселина Тодорова Костадинова да възложи изработване на ПУП –…

Заповед № 19-13-17 от 23.01.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-12 от 10.01.2023 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 02 от 11.01.2023 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕЛ ПИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "МИКСА" ЕООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка за декоративна растителност- тревни…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали