Заповед № 19-13-203 от 19.09.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-203 от 19.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв. 32А – „Лозенец“, утвърден с Решение №1940, прот.46/25.06.2015 г. на Общински съвет…

Уведомление за инвестиционно предложение - „Електроразпределение Юг“ ЕАД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на въздушна кабелна линия за външно ел. захранване“ в поземлен имот с идентификатор 44851.308.150 по плана на новообразувани имоти в…

Заповед № 19-13-202 от 16.09.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-202 от 16.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв. 654, одобрен със Заповед № РД-25-2662/20.11.2009 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-194 от 04.09.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-194 от 04.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, местност Голиш, кв. 57, утвърден с Решение № 162/08.02.2005 г. на Кмета…

Заповед № 19-13-201 от 12.09.2019 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3, чл. 134 и  ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-310 от 02.09.2019 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 36 от 04.09.2019 г. на  ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава МИНЬО ИВАНОВ…

Съобщение за налична информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за инвестиционно предложение: “Изграждане на 1 бр. тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на зелени площи и поддържане на противопожарен резерв)

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора уведомява, че в стая 520, етаж 5 е налична информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за инвестиционно предложение:…

Заповед № 19–13–200 от 12.09.2019 г. - План за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19–13–200 от 12.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хрищени, общ. Стара Загора, кв. 58, утвърден с Решение № 128/03.06.2004г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-199 от 12.09.2019 г. - План за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-199/ 12.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Дълбоки, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1255 от 27.09.1977 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-198 от 11.09.2019 - план за регулация и застрояване

На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5; от ЗУТ по заявление вх. № 19-06-318 от 04.09.2019 г. от Радка Димитрова Костова, във връзка с чл. 17, ал. 1, чл. 110‚ ал. 1, т. 1 от ЗУТ, представена скица – предложение и техническо задание,  Община Стара Загора разрешава Радка…

Горещ телефон
за сигнали