Информация за проведени процедури и сключени договори за възлагане на обществени услуги за пътнически превози с автомобилен транспорт и за размера на изплатените от Община Стара Загора компенсации и субсидии по превозвачи през 2019 г.

В изпълнение на чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „АВТОМИВКА КАРХЕР“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор № 68850.502.530 в гр. Стара Загора, облaст Стара Загора с възложител „АВТОМИВКА…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Медина Мед“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили“ в УПИ I, кв. 2…

Заповед № 19-13-40 от 26.03.2020 - изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЗАПОВЕД  № 19-13-40 от 26.03.2020 год. Във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-77 от 19.03.2020г. на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно разрешава Недка Милева Йорданова да възложи изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XIII 428 кв.119а по плана…

Заповед № 19-13-39 от 24.03.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-39 от 24.03.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Борилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1485/28.09.1981 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-38 от 23.03.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-38 от 23.03.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.258.44 и ПИ 68850.258.329, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, които се обединяват…

Заповед № 19-13-37 от 23.03.2020 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-37 от 23.03.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП и изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в следния обхват: Изработване на проект за ПУП - План за…

Горещ телефон
за сигнали