Заповед № 19-13-88 от 11.08.2020 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.17, ал.1 и ал.2, т.1 и чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-202 от 16.07.2020 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 26 от 22.07.2020г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Красимир Стефанов Янакиев да…

Заповед № 19-13-89 от 11.08.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-89 от 11.08.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2720 / 18.12.1979 г.,…

Заповед № 19-13-87 от 10.08.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–87 от 10.08.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 450 / 22.03.1977 г. на…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ПРЕСЛАВЕН 3000“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части…

Заповед № 19-13-86 от 03.08.2020 - план за застрояване

На основание чл.135 ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-164 от 17.06.2020 г. за изработване на ПУП – План за застрояване, с решение по т. 1.4 от протокол 22 от 24.06.2020 г. на ЕСУТ  и  имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-85 от 03.08.2020 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-178 от 25.06.2020 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 23 от 01.07.2020г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ИНТЕРМЕДИЯКОНСУЛТ“ ЕООД и „ХАДЕС - СВ“ ЕООД да възложат…

Заповед № 19-13-84 от 03.08.2020 - изработване на проект за комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-177 от 25.06.2020г. за разрешение изработване на подробен устройствен план, с решение по т. 1.2 от протокол № 23 от 01.07.2020г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-83 от 29.07.2020 - план за застрояване

На основание чл. 124a, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-212 от 28.07.2020 г. имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Атанас Колев Пашов да възложи изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ VII 31,…

Заповед № 19-13-80 от 20.07.2020 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал. 2 и чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-138 от 26.05.2020 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 18 от 27.05.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ТИРА ИНВЕСТ“ ЕООД да възложат изработване…

Горещ телефон
за сигнали