Обявления


Заповед № 19-13-77 от 15.04.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл.110 ал.1 т.2 и т.3 и чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, заявление с вх. № 19-06-115 от 23-03-2021 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 11 от 24.03.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Ивелин Христов Христов и…

Заповед № 19-13-76 от 14.04.2021 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-131 от 01.04.2021 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 13 от 07.04.2021 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД да възложи изработване на ПУП – изменение…

Заповед № 19-13-75 от 14.04.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 чл. 124а, ал.2, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл.133, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-126 от 30.03.2021 г., Решение по т. 2.10 по протокол № 11 от 08.03.2017 г. на ЕСУТ за приет предварителен проект, Решение по т.1.6 на протокол…

Заповед № 19-13-74 от 14.04.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-74 / 14.04.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-1281 / 04.05.2010 г.,…

Заповед № 19-13-72 от 08.04.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл.17, ал. 1 от ЗУТ, заявление с вх. № 10-02-1938/17.03.2021 г., и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Министерство на отбраната да възложи изработване на ПУП – План за регулация и План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план – План за регулация…

Заповед № 19-13-71 от 08.04.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т. 2,  чл.17, ал.1 от ЗУТ, по заявление с вх. № 10-02-1939/17.03.2021 г., и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Министерство на отбраната да възложи изработване на ПУП – План за регулация  и  изменение План за застрояване в следния обхват:…

Заповед № 19-13-73 от 12.04.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–73 от 12.04.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Борилово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ І343 и УПИ V337 в кв.…

Заповед № 19-13-67 от 06.04.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-67 от 06.04.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 573 / 27.02.2006 г. на Общински съвет…

Заповед № 19-13-70 от 08.04.2021 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-122 от 26.03.2021 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Александър Хайнрих Щайнкюлер, Хайнрих Вилхелм Щайнкюлер, Зинаида Снежкова Петрова, Константин Снежков Сливков, Мария Петрова Сливкова-Демирева,…

Заповед № 19-13-69 от 08.04.2021 - план за застрояване

На основание чл. 124a, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-113 от 22.03.2021 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 11 от 24.03.2021 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Деница Илиянова Искрева да възложи изработване на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали