Обявления

Заповед № 19-13-135 от 26.10.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-135 от 26.10.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Казанка, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 742 / 17.06.1983 г. на…

Заповед № 19-13-134 от 22.10.2020 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 чл. 124а, ал.2, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл.133, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-306 от 13.10.2020 г., Решение по т. 2.14 по протокол № 11 от 08.03.2017 г. на ЕСУТ за приет предварителен проект, Предварителен договор от 03.02.2020, Решение…

Заповед № 19-13-133 от 19.10.2020 - план за регулация

На основание чл. 124а, ал.2, чл.17, ал.2, т.1, чл.135, ал.3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-234 от 19.08.2020 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 31 от 26.08.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-130 от 16.10.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-130/16.10.2020г. на Главния архитект се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 706 / 04.05.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Постъпили предложения за присъждане на плакет "Анастасия Тошева" и плакет "Млад учител" за високи постижения в областта на науката и образованието

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора,  постъпиха следните мотивирани предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ и плакет „Млад учител“ за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора: За присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ са постъпили предложения в следния…

Заповед № 19-13-132 от 19.10.2020 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и заявление вх. № 19-06-262 от 09.09.2020г. за разрешение изработване на подробен устройствен план, с решение по т. 1.1 от протокол № 34 от 16.09.2020г. на ЕСУТ и имайки предвид, че…

Заповед № 19-13-131 от 19.10.2020 - план за регулация и изменение план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл.135, ал.3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-258 от 02.09.2020 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 33 от 09.09.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали