Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Русков Ауто" ЕООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли…

Заповед № 19-13-96 от 16.05.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-96/16.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Яворово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 09 - 62 от 22.03.1988 г. на Кмета…

Заповед № 19-13-95 от 16.05.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-95 от 16.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 3736/04.11.1991 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-94 от 15.05.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-94 от 15.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 05431.16.57,  местност Гнилата по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора, като за ПИ с проектни идентификатори 05431.16.94…

Заповед № 19-13-93 от 15.05.2019 - план за регулация

 На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-93 от 15.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на кв. 29 „Лозенец“, гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 510/02.04.1993 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-92 от 15.05.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-92 от 15.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Калитиново, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 410/30.03.2001 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-91 от 14.05.2019 - изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЗАПОВЕД  № 19-13-91 от 14.05.2019 год.                        На основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх. № 19-06-117 от 17.04.2019 г., с решение по т. 1.5 на протокол № 16 от 17.04.2019 г. на ЕСУТ  и…

Заповед № 19-13-90 от 14.05.2019 - изработване на проект за ПУП - План за регулация и изменение и План за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-90 от 14.05.2019 год.                        На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5; чл. 135, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ по заявление вх. № 19 – 06 – 104 от 08.04.2019 г. от…

Обявление за провеждане на заседание на Експертен съвет по устройство на територията относно изработения проект за ПУП на парк/квартал "Бедечка"

Във връзка с обявление / обнародвано в Д.В. брой 27 от 02.04.2019 г./ за изработен проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за територията на парк/ квартал «Бедечка» по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513, по КККР на гр.…

Заповед № 19-13-89 от 14.05.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–89 от 14.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.48.26, местност Каймака по КККР на гр. Стара Загора, като за същият се отрежда УПИ I26…

Горещ телефон
за сигнали