ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ЗОНАТА МЕЖДУ УЛИЦИ БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕТИМИЙ, УЛ. „ХАН АСПАРУХ“, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“, БУЛ.“КРАЙРЕЧЕН“ И БУЛ. „СЛАВЯНСКИ“, ГР. СТАРА ЗАГОРА.

Община Стара Загора съобщава, че e изработен проект „Актуализация на плана за организация на движението в зоната между улици бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Иван Вазов“, бул. “Крайречен“ и бул. „Славянски“, гр. Стара Загора.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина до 20 м. за задоволяване на питейно - битови нужди на съществуваща столова, за други цели" в поземлен имот в землището на с. Хрищени с възложител "РЕМ" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина до 20 м. за задоволяване на питейно-битови нужди на съществуваща столова – кухня майка,…

Заповед № 19-13-26 от 13.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–26 от 13.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 340/ 15.05.1963 г., в частта му за УПИ V99…

Обява за приемане на документи за участие в жребий за разпределение на свободни преместваеми търговски обекти /маси/ общинска собственост за продажба на промишлени стоки на територията на пазар кв. "Казански" на 30 март 2018 г.

Обява за приемане на документи за участие в жребий за разпределение на свободни преместваеми търговски обекти /маси/ общинска собственост за продажба на промишлени стоки на територията на пазар кв. "Казански" на 30 март 2018 г.

Заповед № 19-13-25 от 12.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-25/ 12.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Ракитница, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1022 от 14.11.1966 г. в частта му за УПИ…

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за измиване на трошен камък от баластрово легло на жп линии" в поземлен имот в землището на с. Калитиново с възложител "АТЗ Проджект" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за измиване на трошен камък от баластрово легло на жп линии“ в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31 в землището на с.Калитиново, общ. Стара Загора с възложител „АТЗ Проджект“ ЕООД , гр. София.

Горещ телефон
за сигнали