ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.21,ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.66 – чл. 75 от Закона за съдебната власт и Наредба № 1/03.02.2011 г.

 

Общински съвет Стара Загора, открива процедура за определяне на 50  броя съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от тези лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

 

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: 

 

1. е на възраст от 21 до 68 години; 

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование; 

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

5. не страда от психически заболявания. 

 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 

  1. е съдебен заседател в друг съд;
  2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 
  3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; 
  4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Стара Загора следните документи: 

 

1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; 

6. мотивационно писмо; 

7. писмено съгласие; 

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;    /Декларация/

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.; 

10. свидетелство за съдимост.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОСТВОТО на Община Стара Загора, всеки ден в рамките на работното време в срок от 16.07.2018г. до 16.08.2018г.

 

Горещ телефон
за сигнали