ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 66 – чл. 75 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Стара Загора открива процедура за определяне на 9 души - кандидати за съдебни заседатели. Кандидатите за съдебни заседатели да са дееспособни български граждани и да отговарят на следните изисквания:  

    1. да са на възраст от 21 до 68 години;

     2. да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд Стара Загора;

     3. да имат завършено най-малко средно образование;

     4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

      5. да не страдат от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Кaндидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Стара Загора следните документи: 

  1. заявление по образец;
  2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
  3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  5. данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;
  6. мотивационно писмо;
  7. писмено съгласие - декларация по образец;
  8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ - по образец;
  9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

ДОКУМЕНТИТЕ на кандидатите СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОСТВОТО на Община Стара Загора, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа, в срок от 20.12.2019 г. до 22.01.2020 г. включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали