УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

О Б Я В Л Е Н И Е

 

1. На осн. чл. 68, ал. 1 от ЗСВ, с Решение № 1854/30.06.2022 г. Общински съвет Стара Загора откри процедура за определяне на 50 души - кандидати за съдебни заседатели, за Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2023 г. - 2027 г.

2. Определени са следните правила за нейното провеждане:

2.1. Комисия при съвета ще извърши процедурата по реда на ЗСВ и ще изготви доклад до съвета с предложение за избор на кандидати за съдебни заседатели. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да са дееспособни български граждани, и да отговарят на следните изисквания, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗСВ:  

          1. да са на възраст от 21 до 68 години;

          2. да имат настоящ адрес в Община Стара Загора;

          3. да имат завършено най-малко средно образование;

          4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

          5. да не страдат от психически заболявания.

     

     2.2. съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

2.3. Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Стара Загора заявление по образец, към което прилагат следните документи: 

1.заявление по образец;

2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие;

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

          2.4. Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията.

          2.5. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

          2.6. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

ПРОДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИТЕ на кандидатите, които ще  се ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОСТВОТО на Община Стара Загора, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа, в срок до 05.09.2022 г. включително.

 

Председател на Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗСВ :

                                                                                         Стефан Анков

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали