УДЪЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД- СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт, Общински съвет Стара Загора, със свое решение №221 от Протокол №9 от 11.03.2024 г., откри процедура за определяне на 13 души - кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Стара Загора, за попълване на списъка на съдебните заседатели при същия съд за предстоящия мандат 2024 г. - 2028 г.

II. Общинският съвет избра комисия по чл. 68 от ЗСВ, която да извърши процедурата по реда на ЗСВ и да предложи на съвета за избиране кандидати за съдебни заседатели, които да са дееспособни български граждани, и да отговарят на следните изисквания: 

            1. да са на възраст от 21 до 68 години;

            2. да имат настоящ адрес в Община Стара Загора, попадаща в рамките на съдебния район на Районен съд Стара Загора;

            3. да имат завършено най-малко средно образование;

            4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

            5. да не страдат от психически заболявания.

III. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район на Районен съд Стара Загора;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд Стара Загора.

 

IV. Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Стара Загора следните документи:

1. Заявление по образец

2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие;

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

9. Декларация - писмено съгласие по чл. 68, ал.3, т.7 от ЗСВ 

10. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

V. Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията.

 

VI. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗДВ се публикуват на интернет страницата на Общински съвет Стара Загора най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

 

VII. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

VIII. ДОКУМЕНТИТЕ на кандидатите СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОСТВОТО на Община Стара Загора, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа, в срок от 22.04.2024 г. до 22.05.2024 г. включително.

 

IХ. Общински съвет Стара Загора избра Временната комисия по чл. 68 от ЗСВ за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели в състав от седем члена, единия от които председател в следния състав:

Председател: Стефан Анков.

Членове: 2. Боян Кулев, 3. Наско Митев, 4. Красимир Червилов, 5. Митко Маринов, 6. Валентин Георгиев и 7. Бояна Танева.

Временната комисия има следните задачи:

1. Проверява окомплектованото на документите на всеки един кандидат.

2. комисията изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси.

3. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

4. комисията съставя доклад за протичане на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

           

 

 

Председател на Временната комисия по чл. 68: Стефан Анков.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали