УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.21,ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.66 – чл. 75 от Закона за съдебната власт и Наредба № 1/03.02.2011 г.

 

Общински съвет Стара Загора, удължава процедурата за определяне на 50  броя съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от тези лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

 

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: 

 

1. е на възраст от 21 до 68 години; 

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование; 

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

5. не страда от психически заболявания. 

 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 

  1. е съдебен заседател в друг съд;
  2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 
  3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; 
  4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Стара Загора следните документи: 

 

1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; 

6. мотивационно писмо; 

7. писмено съгласие; 

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; 

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.; 

10. свидетелство за съдимост.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОСТВОТО на Община Стара Загора, всеки ден в рамките на работното време в срок от 20.08.2018г. до 07.09.2018г.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали