Втори прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора за 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

О Б Я В Л Е Н И Е

За втори прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция  на съпрузи и лица, живеещи на съпружески  начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара  Загора за 2019 г.

1. На основание чл. 8 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция  на съпрузи и лица, живеещи на съпружески  начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара  Загора, Комисията по чл. 6 от същия правилник обявява прием на документи на кандидати за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

а/ да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на  Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

б/ кандидатите да са семейни двойки  или във фактическо съжителство;

в/ кандидатите да нямат парични задължения към Държавата;

г/ кандидатите да нямат парични задължения към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно;

д/ да са със непрекъснати здравно – осигурителни права;

е/ да не са поставени под запрещение;

ж/ да не са криминално проявени лица;

з/ да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим   единствено   с   методите   на   АРТ   и   по-конкретно   IVF   или   ICSI.

Двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Стара Загора могат да получат финансово подпомагане на процедури  и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет, съгласно този Правилник един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура .

2. Кандидатите представят лично или от техни упълномощени представители /с нотариално заверено пълномощно/ следните документи:

 • Заявление по образец (Приложение 1);
 • Копие от лична карта;
 • Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация  от партньорите при фактическо съжителство (Приложение 2);
 • Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство (Приложение 3);
 • Декларации от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески начала, че не са поставени под запрещение (Приложение 4);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверения от ТД на НАП:
 • за наличието или липса на задължения към Държавата;
 • за непрекъснати здравноосигурителни права;
 • Удостоверение от банка за банкова сметка и титуляра, на който ще се преведе сумата;
 • Медицинска документация и Декларация от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески начала, че имат/нямат подадени документи в Център „Фонд за асистирана репродукция“ (Приложение 5).

3. Място и срок за подаване на документите:

3.1. Населено място - гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 107, сградата на Община Стара Загора, ет. 2, ст. 216; тел: 042/614-696;

3.2. Начален срок за подаване на документи – 01.07.2019 г.  –  09.00 ч.

3.3. Краен срок за подаване на документите – 05.07.2019 г. –  12.30 ч.

3.4. Документите се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч.

3.5. Ден на публикуване - 17.06.2019 г.

3.6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения  - сайта на Община  Стара Загора и фоайето на сградата.

 

 

Д-Р ТУНДЖАЙ ЙОЗТЮРК,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ЧЛ.6 ОТ ПФППДАРСЛЖСНРП

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали