ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - /ЛУКОЙЛ България“ ЕООД/

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно – снабдителна /ПСБ/ Стара Загора, а именно увеличаване количествата на съхранявано дизелово гориво с 50 000 м3, чрез използване на капацитета на съществуващ резервоар Т-301 от 50 000 м3, служещ за съхраняване на автомобилни бензини“ с възложител „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД , гр. София.

Лице за контакти – Маргарита Ралчева, тел.: 02/91 74 285.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 12.06.2019 г. до 25.06.2019 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Горещ телефон
за сигнали