Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 01.12.2017 /"Феролекс Рисайкъл" ЕООД/

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на производствената дейност по оползотворяване на неопасни твърди и строителни отпадъци с включване на отпадъци с код 17 03 02 и дейност с код R4 “ в поземлен имот с идентификатор № 77476.507.48 в землището на с. Хрищени, община Стар Загора.

 

Възложител: „ФЕРОЛЕКС РИСАЙКЪЛ“ ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 14, ап. 16
Лице за контакти – Николай Трънков, тел.: 0884 460620

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 01.12.2017 г. до 14.12.2017 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Горещ телефон
за сигнали