Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 08.07.2015

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява
информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за съхранение и изпаряване на течен СО2 до техническото помещение към оранжерия за производство на био зеленчуци, находяща се в УПИ ХIII 5707, кв. 12 „Индустриален" по плана на гр. Стара Загора" , с възложител „Загора био" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий" № 23;
Лице за контакти – Ирина Динева

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 08.07.2015 г. до 21.07.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали