Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 11.12.2017 /"Волтсистем" ООД/

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на пелети от биомаса и производство на топлинна и електрическа енергия чрез когенерация на неопасни отпадъци и биомаса“ в имот № 77476.507.57 по кадастралната карта на с. Хрищени, община Стара Загора.

Възложител: „ВОЛТСИСТЕМ“ ООД

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Ген. Тошев“ № 8А, вх. В, ет. 1

Лице за контакти – Атанас Ангелов, тел.: 0888/ 451370.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 11.12.2017 г. до 24.12.2017 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Горещ телефон
за сигнали