Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.01.2019

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Площадка за третиране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци в т.ч. подготовката им с други видове неопасни отпадъци, с последващо оползотворяване с производство на алтернативна енергия“ в поземлен имот с идентификатор 27214.30.17 по кадастралната карта на с. Еленино, общ. Стара Загора с възложител „Еко Сейф“ ООД , гр. София.

Лице за контакти – Станислава Евтимова - управител, тел.: 0885 903 993.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 28.01.2019 г. до 10.02.2019 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Горещ телефон
за сигнали