Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 30.11.2018

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на действаща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, автосервиз, както и продажба на резервни части“ в съседен имот с идентификатор 07199.28.6, в землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора“ с възложител „Драголов Ауто“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Милин камък“ № 24, ет.1, ап.1. Лице за контакти – Живко Драголов, тел.: 0886 983 031

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 30.11.2018 г. до 13.12.2018 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Горещ телефон
за сигнали