Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ДК СОФТРЕЙД“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Инсталиране на линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез влагането им в производството на плочки, бордюри, тухли и други елементи“ в УПИ III-5291, кв. 17 по плана на гр. Стара Загора с възложител „ДК СОФТРЕЙД“ ЕООД , гр. София

Лице за контакти – Цветелина Ценова, тел.: 02 49 11 279

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 4.11.2020 г. до 17.11.2020 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали