Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ГРАДИНА 2014“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за създаване на почвообразуващ микс от технологични/техногенни, битови и природни отпадъци за рекултивация на отработени минни терени, кариери за инертни материали и депа за промишлени и битови отпадъци“ в ПИ 35420.12.31 в землището на с.Калитиново, общ. Стара Загора с възложител „ГРАДИНА 2014“ ЕООД , гр. София.

Лице за контакти – Божидар Василев Стоев, тел.: 0888 779 239

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода 5.08.2021 г. до 18.08.2021 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали