Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "ИКСИК" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение  „Изграждане на площадка за дейности по закупуване и съхранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, текстил, дървесни и метални отпадъци, излезли от употреба гуми и изолационни материали“ в имот № 68850.523.5666 по кадастралнта карта на

гр. Стара Загора, с възложител „ИКСИК“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Ивона Генкова Каляшева, тел.: 0889 907 433.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 27.03.2023 г. до 10.04.2023 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600. 

 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали