Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - Индустриална зона „Загоре"

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Индустриална зона „Загоре“, обхващаща следните имоти: УПИ I-1572, кв. 16, УПИ II-1574, кв. 32 по плана на гр. Стара Загора и имоти с № № 68850.78.387; № 68850.78.40; № 68850.78.42; № 68850.78.47; № 68850.80.35; № 68850.80.25; № 68850.521.1575 по КККР на гр. Стара Загора и имот с № 77436.56.40 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора с възложител Община Стара Загора.

Лице за контакти – Радослав Танев, тел.: 0889 534 524.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 15.08.2019 г. до 29.08.2019 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.  

 

Горещ телефон
за сигнали