Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Русков Ауто" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, и автосервизни дейности в имот с идентификатор 68850.517.516, гр. Стара Загора“ с възложител „РУСКОВ АУТО“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Радостин Русков, тел.: 0896 70 70 72.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 17.05.2019 г. до 30.05.2019 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Горещ телефон
за сигнали