Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ЗАРА ГАЗ“ ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан-бутан в съществуваща Петролна база (монтиране на 2 броя подземни резервоари за пропан-бутан, всеки с обем 200 м3, измервателни системи, помпено-компресорна станция, автомобилна товаро-разтоварна естакада и ЖП везна)“ в поземлен имот с идентификатор 68850.523.87.35 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „ЗАРА ГАЗ“ ООД , гр. Стара Загора

Лице за контакти – Георги Георгиев, тел.: 042 616 511.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 04.10.2019 г. до 17.10.2019 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.

Горещ телефон
за сигнали