Обява за среща за обществено обсъждане /"Ресайкъл Компани" ЕООД/

Размер на шрифта: A A A

„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД

Седалище: обл. Велико Търново, общ. Свищов, местност „Манастира“, Вила № 4

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора

Срещата ще се проведе на 10.06.2019 год. от 11:00 часа в зала № 2 в сградата на Общинска администрация Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. оценките по чл. 99а, ал. 1 и по чл. 99б от ЗООС са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в периода от 07.05.2019 г. до 07.06.2018 г. вкл., в сградата на Общинска администрация Стара Загора, ет. 6, стая 603.

Писмени становища могат да се предоставят в Общинска администрация Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107 или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Иван Иванов – тел. 0897810381

Горещ телефон
за сигнали