Обява за среща за обществено обсъждане /"Ресайкъл Компани" ЕООД/

Размер на шрифта: A A A

„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД

Седалище: обл. Велико Търново, общ. Свищов, местност „Манастира“, Вила № 4

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора

Срещата ще се проведе на 10.06.2019 год. от 11:00 часа в зала № 2 в сградата на Общинска администрация Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. оценките по чл. 99а, ал. 1 и по чл. 99б от ЗООС са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в периода от 07.05.2019 г. до 07.06.2018 г. вкл., в сградата на Общинска администрация Стара Загора, ет. 6, стая 603.

Писмени становища могат да се предоставят в Общинска администрация Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107 или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Иван Иванов – тел. 0897810381

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали