Обявление за изработен проект за изменение на действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. в следния обхват:

 

1. ПУП - изменение на План за регулация на кв. „Железник“, гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 810 от 07.07.1978 год. на кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ І–районен център в кв. 626 по плана на гр. Стара Загора.

 

2. ПУП – План за застрояване на новообразувания УПИ ХIХ 230 в кв. 626 по плана на гр. Стара Загора.

 

На 07.06.2016 г. от 14.00 ч. в зала „П.Р.Славейков“ на Oбщина Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии с представители на общинската администрация и проектанския колектив.

 

Всички заинтересовани лица могат да дадат своите писмени становища и предложения в срок до 12.06.2016г.

 

PUP plan zastroyavane

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали