Обявление за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за 2023/2024 г.

Размер на шрифта: A A A

Годишна цена на декар:

8.00 лв./дка -  за пасища и мери;

9.00 лв./дка -  за ливади;

20.00 лв./дка -  за ливади в селата: Борилово, Елхово, Змейово, Казанка, Лозен, Люляк, Лясково, Малка Верея, Ново село, Пряпорец, Сулица

25.00 лв./дка -  за ливади в село Остра могила

Договорите за новата стопанска 2023/ 2024 година за наем на общински пасища, мери и ливади ще бъдат сключвани за срок 5 /пет/ стопански години от 01.10.2023 г. до 30.09.2028 г.

  • Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.
  • Същите трябва да нямат данъчни задължения, както и задължения към държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд .
  • Списък на имотите за индивидуално ползване с категории е обявен на интернет страницата на общината. Следвайте следния ред: https://starazagora.bg/bg/opredelyane-na-pasishtata-merite-i-livadite.
  • От 1 до 10 март се подава заявление по образец, към което се прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Документите за кандидатстване се получават в общината. Има ги и на сайта на общината на горепосочения адрес. Заявленията се подават лично и се регистрират в общинската администрация.
  • Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
  • На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
  • На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "плащания за преминаване към биологично земеделие" и "плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0.15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали