Обявления


Заповед № 19-13-25 от 26.02.2024 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с  вх. № 19-06-26 от 22.01.2024 г., с решение по т.1.3 от протокол № 04 от 24.01.2024г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „СВЕЖЕСТ“ ООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за…

Заповед № 19-13-24 от 26.02.2024 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-39 от 25.01.2024 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 05 от 31.01.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “Д ПАРК“ ЕООД да възложи изработване на Подробен…

Заповед № 19-13-26 от 26.02.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-26 от 26.02.2024 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация Изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатор 30119.46.33 по КККР на село…

Заповед № 19-13-21 от 19.02.2024 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-60 от 06.02.2024 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 06 от 07.02.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Ивелин Руменов Иванов да възложи изработване на ПУП – изменение…

Заповед № 19-13-22 от 22.02.2024 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.133, ал. 4, във връзка с чл. 135, ал. 3 и чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-493 от 17.10.2023 г., и решение по т. 1.6 от протокол № 40 от 18.10.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-23 от 22.02.2024 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-61 от 06.02.2024г., с решение по т. 1.7 от протокол № 06 от 07.02.2024г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Йовчо Иванов Йовчев…

Заповеди за отчуждаване на поземлени имоти - 68850.501.861, 68850.501.862, 68850.501.706, 68850.501.692 и 68850.501.691

Заповеди за отчуждаване на поземлени имоти за обект „Изграждане на улици между осови точки: 170-169-168; 169-194; 168-280; 170-193, в кв. „Железник“ – квартали: 667, 712, 714, 717 и 718", по ПУП на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 919 от 25.05.2017 г. на Общински съвет Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали