Обявления


Заповед № 19-13-107 от 17.07.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-107 от 17.07.2024 г. на заместник-кмет „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Памукчии, общ. Стара Загора, одобрен със…

Заповед № 19-13-105 от 16.07.2024 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-105/16.07.2024 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение  на ПУП - План за регулация на с. Калитиново, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2843/06.11.2008 г., в частта му…

Съобщение за налична информация - "Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение – тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи предвидени в двора на ГПЧЕ "Ромен Ролан"

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора уведомява, че в стая 520, етаж 5 е налична информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез ново…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение с възложител „Зара Профит“ ЕООД

Инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА, промяна в количествата на отпадъците от дърво и бетон в поземлен имот № 77476.507.175, с. Хрищени"

Заповед № 19-13-103 от 15.07.2024 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-285 от 24.06.2024 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 25 от 26.06.2024 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид,…

Заповед № 19-13-104 от 15.07.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-104 от 15.07.2024 г. на Заместник-кмета по „УТСБД“ на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ I3023,3024,3024а,3025а,за „ЗАГОРКА“ АД, кв. 656а, одобрен със…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали