Заповед № 19-13-171 от 09.08.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–171 от 09.08.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 10-00-2257/16.10.2013 г. на кмета на Община…

Заповед № ДС – ЗД – 90/31.07.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора за одобряване на плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за местност Глуханя, находяща

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стара Загора на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е издадена Заповед № ДС – ЗД – 90/31.07.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора за одобряване на плана на…

Заповед № 19-13-168 от 05.08.2019 - проект на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-168 от 05.08.2019 год. На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-244 от 08.07.2019 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 28 от 10.07.2019 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора…

Заповед № 19-13-169 от 06.08.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-169/06.08.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 568 от 12.04.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта…

Прием на документи за включване в механизма лична помощ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването ѝ в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда…

График за провеждане на съвместно уточняване /анкетиране/ на границите на имотите в землищата на град Стара Загора и село Пряпорец

Община Стара Загора на основание чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ съобщава, че във връзка с изработването на помощни планове и планове на новообразуваните имоти съгласно § 4к, ал. 1 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските…

Заповед № 19-13-166 от 30.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-166 от 30.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Казанка, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 685/16.04.1990 г. на Кмета на Община…

Горещ телефон
за сигнали