Обявления


Заповед № 19-13-191 от 18.11.2022 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-507 от 08.11.2022 г., с решение по т. 1.9 от протокол № 45 от 09.11.2022 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ДОНЧЕВ-ИНСТАЛ“ ЕООД да възложи изработване…

Заповед № 19-13-193 от 23.11.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-465 от 24.10.2022г., с решение по т. 1.9 от протокол № 43 от 26.10.2022г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Стефан Георгиев Узунов…

Заповед № 19-13-194 от 23.11.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-194 от 23.11.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Козаревец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 600/16.04.1987 г.,…

Заповед № 19-13-192 от 21.11.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-504 от 07.11.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Генчо Иванов Генчев и Пенчо Генчев Минчев да възложат изработване на ПУП – изменение План за регулация  и План за застрояване…

Заповед № 19-13-188 от 18.11.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-494 от 01.11.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Вита Соларе“ ООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-186 от 18.11.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-467 от 24.10.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „МЕТАЛ ИНВЕНТ“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ II 741, кв. 18 “Голиш“ по…

Заповед № 19-13-190 от 18.11.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-190 от 18.11.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ракитница, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1022/14.11.1966 г.,…

Заповед № 19-13-189 от 18.11.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-189 от 18.11.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатори 46417.74.21 и 46417.74.23 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, като…

Заповед № 19-13-187 от 18.11.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-187 от 18.11.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 100/30.01.1987…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали