Уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди" с възложител "АТЗ Проджект" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди“ в имот с идентификатор 35420.12.31 в землището на с.Калитиново,…

Заповед № 19-13-167 за изработване на ПУП – план за регулация и изменение на план за застрояване

На основание чл.17, ал.1, чл.80, ал.2, чл.81, ал.4, чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.3 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-347 от 07.11.2018 г., с решение по т. 1.1 на протокол № 46 от 14.11.2018 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара…

Заповед № 19-13-166 за изработване на ПУП – план за регулация и план за застрояване

На основание чл.17, ал.2, т.3 и чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-294 от 26.09.2018 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 40 от 03.10.2018 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава ЕТ „ДИНА – Евгений Жеков“…

Заповед № 10-00-1666 за изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване

ЗАПОВЕД № 10-00-1666 / 28.09.2018 г.   На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във вр. с чл.134, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ нареждам служебно да се изработи проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват територията на квартал/парк Бедечка при граници: юг…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 30.11.2018

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на действаща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства,…

Уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец ТК-1 "АТЗ Прожект - Хрищени"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение Водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец ТК-1 „АТЗ Прожект - Хрищени“ с дълбочина до 35 м за противопожарно водоснабдяване в…

Заповед № 19-13-161 от 20.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-161 от 20.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 68850.208.20 и ПИ 68850.208.23, местност „Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора, като за ПИ с проектен идентификатор…

Заповед № 19-13-160 от 20.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-160 от 20.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 790/22.05.2002 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-159 от 20.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-159/20.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ XIтрафопост в кв. 6 „Индустриален“ и улица - тупик с о.…

Горещ телефон
за сигнали