Заповед № 19-13-29 от 07.02.2019 - изработване на проект за ПУП - План за регулация и План за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-29 от 07.02.2019 год.   На основание чл.17, ал.1, чл.80, ал.2, чл.81, ал.4 и чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-414 от 28.12.2018 г., с решение по т. 1.3 на протокол № 01 от 03.01.2019 г. на ЕСУТ,  и  имайки предвид, че искането е…

Уведомление за инвестиционно предложение в кв. "Индустриален, гр. Стара Загора" с възложител "БГ Рециклинг" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение Производство на бетонови смеси и изделия, в добавка на неопасни отпадъци, в контекста на тяхното рециклиране и оползотворяване при технологичното им влагане за производството…

Заповед № 19-13-27 от 04.02.2019 - изработване на проект за ПУП - План за регулация и изменение на План за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-27 от 04.02.2019 год.   На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-9 от 15.01.2019 г., с решение по т. 1.1 на протокол № 03 от 16.01.2019 г. на ЕСУТ, и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Стара Загора разрешава…

Заповед № 19-13-26 от 25.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–26 от 25.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Петрово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1691/13.08.1993 г. на Кмета на Община…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.01.2019

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Площадка за третиране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци в т.ч. подготовката им с други…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Еко Сейф“ ООД , гр. София

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Площадка за третиране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци в т.ч. подготовката им с други видове неопасни отпадъци, с последващо…

Обявление относно изработен и приет план на новообразувани имоти на земеделски земи за част от землището на село Малка Верея

Община Стара Загора на основание §4к, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.28, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че са изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището с.Малка Верея - ЕКАТТЕ 46417,…

Заповед № 19-13-23 от 23.01.2019 - изработване на проект за ПУП - изменение на План за регулация и План за застрояване по плана на с. Старозагорски бани

ЗАПОВЕД  № 19-13-23 от 23.01.2019 год.   На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-1 от 04.01.2019 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 02 от 09.01.2019 г. на ЕСУТ и имайки  предвид, че искането е законосъобразно, Община Стара Загора разрешава…

Решение № 2017 от 18.12.2018 - изработване на проект за ПУП - Парцеларен план и транспортна схема за довеждащ път до ПИ с. Хрищени

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „АТЗ  ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, гр. София да възложи изработване на проект за ПУП – Парцеларен план и транспортна схема за довеждащ път до ПИ с идентификатор 77476.57.10  по  КККР на…

Заповед № 19-13-25 от 23.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-25/23.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Казанка, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 559 от 21.04.2004 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Горещ телефон
за сигнали