Обявления


Заповед № 19-13-98 от 30.05.2023 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-98 от 30.05.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ I4519 и УПИ II4518 в кв.…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Гюлю Ашим

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фитнес зала и комплекс за спортни и развлекателни мероприятия“ в поземлен имот с идентификатор № 68850.213.1, град Стара Загора,…

Заповед № 19-13-97 от 26.05.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-228 от 21.04.2023г., с решение по т. 1.8 от протокол № 16 от 26.04.2023г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ВИТА СОЛАРЕ“…

Заповед № 19-13-96 от 18.05.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-243 от 27.04.2023 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 17 от 03.05.2023 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕЛЕКТРОТЕРА“ ЕООД и Община Стара Загора да възложат изработване на…

Заповед № 19-13-95 от 18.05.2023 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-227 от 21.04.2023 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 16 от 26.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ГОРАН“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали