Обявления


Издадена заповед № ДС-ЗД-3 от 08.01.2015 г. на Областен управител на област Стара Загора

  На основание на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Стара Загора прави следното съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-3 от 08.01.2015 г. на Областен управител…

Заповед № 19-13-20 от 02.02.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-20/ 02.02.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за План…

Заповед № 19-13-16 от 27.01.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-16/27.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 27.01.2015

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 19.01.2015

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали