Обявления


Заповеди на директора на ОД "Земеделие" на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Стара Загора

град Стара Загора с. Арнаутито с. Бенковски с. Борилово с. Дълбоки с. Колена с. Маджерито с. Ново село с. Оряховица с. Остра могила с. Памукчии с. Петрово с. Подслон с. Пшеничево с. Ракитница с. Руманя с. Самуилово с. Сладък кладенец с. Стрелец с. Сулица с. Хан Аспарухово с. Хрищени с.…

Заповед № 19-13-160 от 22.10.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-377 от 23.09.2021 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 37 от 29.09.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ВЕСТА 2003“ ООД и ЕТ „Виктор Данчев“ да възложат…

Заповед № 19-13-154 от 08.10.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 17, ал.2, т.1, чл.134, ал.2, т. 6 и чл.81, ал.5 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-365 от 14.09.2021 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 35 от 15.09.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Ангел…

Заповед № 19-13-159 от 20.10.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-159/ 20.10.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Борилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1485 / 28.09.1981 г., в частта…

Заповед № 19-13-158 от 20.10.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-158 от 20.10.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 46417.107.71, местност „Атюрен“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, който се състои…

Заповед № 19-13-157 от 20.10.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-157 от 20.10.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 58743.26.3 и ПИ 58743.26.9, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, като същият се разделя…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ОЙРОЛОГ“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Реорганизация на работата в склад за съхранение на препарати за растителна защита“ в имот № 68850.526.542 по кадастралната карта на гр.…

Обявление за набиране на 4 броя преброители на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора

Обявление  15/10/2021 , 09:52   В изпълнение на „Наредба №4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“ и „ Програма за овладяване на популацията на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали