Обявления


Уведомление за инвестиционно предложение с възложители Антоанета Маркова и Сава Бъчварова

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и водовземно съоръжение“ в поземлен имот с идентификатор № 68850.201.28, град…

Заповед № 19-13-89 от 09.05.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-89 от 09.05.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Арнаутито, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ XХII90,…

Заповед № 19-13-91 от 11.05.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-232 от 24.04.2023 г., с решение по т. 1.10 от протокол № 16 от 26.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-90 от 09.05.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-211 от 07.04.2023 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 14 от 12.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-88 от 04.05.2023 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-206 от 05.04.2023 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 14 от 12.04.2023 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - Динко Динев

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане жилищни сгради“ в имот № 70202.32.23 в землището на с. Сулица, обш. Стара Загора, с…

Заповед № 19-13-87 от 04.05.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-167 от 22.03.2023г., с решение по т. 1.6 от протокол № 12 от 29.03.2023г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „АГРОКУЛТУРА“ ЕООД…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали