Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Медина Мед“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане/разширение на цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили в съществуваща сграда “ в УПИ I, кв. 2, имот…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "МЕБЕЛИ ИВВЕКС“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво, система за отопление на цех за…

Заповед № 19-13-258 от 16.12.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–258 от 16.12.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв. 13п „Индустриален“, одобрен с Решение № 937/19.07.2007г. и Решение №…

Заповед № 19-13-257 от 12.12.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–257 от 12.12.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 04738.83.12, местност „Дългия рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, като същият се разделя…

Заповед № 19-13-256 от 11.12.2019 - изработване на ПУП - изменение на план за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-256 от 11.12.2019 год. На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 10-33-273 от 11.12.2019 г., с решение по т. 1.9 на протокол № 50 от 11.12.2019 г. на ЕСУТ, и имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Стара Загора…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител ИВАН ДИНЧЕВ ВЕЛЕВ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, продажба на резервни…

Заповед № 19-13-254 от 10.12.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-254/10.12.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Дълбоки, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1011 от 13.07.2006 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-253 от 05.12.2019 - проект за изменение на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-253 от 05.12.2019 год. На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ по заявление вх. № 19 – 06 – 193 от 11.06.2019г. Георги Господинов Георгиев, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, представена скица – предложение и техническо задание, община Стара Загора разрешава Георги Господинов Георгиев да възложи…

Заповед № 19-13-251 от 04.12.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-251 от 04.12.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв. 126, одобрен със Заповед № 1885/26.06.1992 г. на Кмета на Община…

Горещ телефон
за сигнали