Заповед № 19-13-158 от 20.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-158 от 20.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-118/ 03.07.2018 г., в частта му за УПИ XLVIII9977 и…

Заповед № 19-13-157 от 20.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-157 от 20.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 68850.115.995 по КККР на гр. Стара Загора и изменение на План за регулация на УПИ III1003 в кадастрален…

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец за водоснабдяване на Ферма за патици в с. Памукчии, община Стара Загора"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец за водоснабдяване на Ферма за патици в с. Памукчии, община Стара Загора, област Стара Загора“ с възложител…

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от каптиран извор за водоснабдяване на Ферма за патици в с. Хрищени, община Стара Загора“

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от каптиран извор за водоснабдяване на Ферма за патици в с. Хрищени, община Стара Загора“ с възложител „БИ ЕС БЕКС“ ООД ,…

Заповед № 19-13-154 от 09.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-154/09.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Преславен, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2160 от 28.08.1964 г., в частта му за УПИ IX59…

Заповед № 19-13-153 от 09.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-153 от 09.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 68850.250.23 по ККР на гр. Стара Загора, местност „Бойчо Бунар“ с НТП – За друг вид застрояване, като…

Заповед № 19-13-152 от 09.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-152 от 09.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на УПИ I1001 в кадастрален район 115, землище на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-261/ 31.10.2017…

Уведомление за инвестиционно предложение "Разширение на действаща площадка за събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на действаща площадка за събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, автосервиз, както и продажба на резервни…

Горещ телефон
за сигнали