Обявления


Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Върхът“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на крематориум с капацитет за около 5 кремации на ден“ в имот № 68850.109.139 по кадастрална карта на гр. Стара Загора,…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Феролекс ресайкъл“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на „ЖП терминал за товаро-разтоварни дейности“ в поземлен имот с идентификатор 77476.123.43, в землище на село Хрищени, община…

Заповед № 19-13-185 от 15.11.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-360 от 24.08.2022 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 35 от 31.08.2022г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Диян Кънчев Канев да възложи изработване на ПУП – изменение План…

Заповед № 19-13-184 от 11.11.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-458 от 19.10.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Александър Митев Огнянов, Емилия Асенова Огнянова и Община Стара Загора…

Заповед № 19-13-183 от 11.11.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1, от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-429 от 04.10.2022 г., с решение по т. 1.12 от протокол № 40 от 06.10.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ЕВРО…

Заповед № 19-13-182 от 09.11.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-493 от 01.11.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ГРУПМЕЛ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план – изменение План за застрояване…

Заповед № 19-13-181 от 09.11.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-452 от 14.10.2022 г. с решение по т. 1.7 от протокол № 42 от 19.10.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ЗЛАТЕКС“ ООД и КООПЕРАЦИЯ „РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ“ да възложат…

Заповед № 19-13-180 от 08.11.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-487 от 28.10.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „КО ИН КО-63“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ CCLXVIII 5793, кв. 13п “Индустриален“…

Заповед № 19-13-179 от 08.11.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-440 от 11.10.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Красимир Стефанов Събев да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план – изменение План за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали