Обявления


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ЕНЕР КАП“ ЕООД

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия“ в имот с идентификатор 46591.26.15 по КККР на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора с възложител „ЕНЕР КАП“ ЕООД гр. София.

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ЕНЕКО ПРОДЖЕКТС“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на газова когенерационна централа за производство на електро- и топлоенергия с мощност 3.24 MW в землището на с. Хрищени" с възложител…

Заповед № 19-13-63 от 18.04.2024 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-160 от 28.03.2024 г., с решение по т.1.8 от протокол № 14 от 03.04.2024г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „КЕН“ АД да възложи изработване на Подробен устройствен план – …

Заповед № 19-13-62 от 18.04.2024 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.124а, ал.2, чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 и чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-159 от 27.03.2024 г., с решение по т. 1.15 от протокол № 13 от 27.03.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕКСПРЕС“…

Заповед № 19-13-61 от 17.04.2024 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-111 от 05.03.2024г., с решение по т. 1.5 от протокол № 10 от 06.03.2024г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ДЖУЛИАНД МАРКЕТ“ ООД…

Заповед № 19-13-60 от 15.04.2024 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-135 от 20.03.2024г., с решение по т. 1.5 от протокол № 13 от 27.03.2024г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Петко Вълков…

Постъпили предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2024 г.

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2024 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020…

Заповед № 10-00-762 за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 от Закона за гражданска регистрация

Заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 от Закона за гражданска регистрация Заповед № 10-00-762 от 15.04.2024 г.

Заповед № 10-00-761 за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 от Закона за гражданска регистрация

Заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 от Закона за гражданска регистрация Заповед № 10-00-761 от 15.04.2024 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали