Обявление за изработен проект за Подобрен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и План за застрояване за територията на парк/квартал Бедечка

Община  Стара Загора на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ и влязла в сила Заповед № 10-00-1666 от 28.09.2018 год. на Кмета на община Стара Загора за разрешение изработвани на ПУП – ПРЗ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план / ПУП/ – изменение на План за регулация…

Заповед № 19-13-58 от 29.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–58 от 29.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 68850.215.1, 68850.215.3, местност „Костена поляна“ по КККР на гр. Стара Загора, като УПИ VII149 и VIII150 се отреждат…

Заповед № 19-13-57 от 29.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–57 от 29.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 68850.67.976, местност Средна ливада по КККР на гр. Стара Загора, като същият се разделя на три нови ПИ…

Информация за общия размер на изплатените от Община Стара Загора на превозвачите компенсации и субсидии, предоставени от централния бюджет за 2018 г.

На основание чл.71 от  Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 27.03.2019 /"ЕКО БГ - СЖП" ООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове, в имот № 057001, с. Стрелец, общ. Стара Загора“ с възложител „ЕКО…

Заповед № 19-13-55 от 25.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-55 от 25.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 300/20.11.2008 г. на Общински съвет Стара Загора, в…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „РУСКОВ АУТО“ ЕООД , гр. Стара Загора

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, и автосервизни дейности…

Горещ телефон
за сигнали