Обявления


Списък на имотите с НТП „Пасище, мера" и „Ливада" за индивидуално ползване за стопанската 2015-2016 г.

  Във връзка с Параграф 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.37 и от…

Заповед № 19-13-104 от 14.07.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-104/14.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Уведомление за принудително отчуждаване на реални части от поземлени имоти № 501.9, 501.888, 501.408 и 501.802, с.Богомилово

  ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на реални части от поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Битово-фекална канализация на с. Богомилово, общ.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали