Обявления


Заповед № 19-13-54 от 25.03.2016 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-54 от 25.03.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-53 от 24.03.2016 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–53 от 24.03.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 22.03.2016

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване…

Уведомление за принудително отчуждаване на част от поземлен имот № 163, кв. 23, с. Калитиново

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на поземлен имот – частна собственост за общински нужди за реализацията на обект „Изграждане на улица с О.Т.51в-51а-51, в кв. 23 по ПУП на с. Калитиново,…

Уведомление за принудително отчуждаване на части от поземлени имоти № 501.468 и № 501.470, с. Хрищени

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост за общински нужди за реализацията на обект „Изграждане на улица между о.т. 19-22-22а , кв. 16-17 по РП на село…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали