Обявления


Заповед № 19-13-9 от 13.01.2017 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-9/ 13.01.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-5 от 09.01.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-5/ 09.01.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-4 от 09.01.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-4 от 09.01.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Заповед № 19-13-3 от 09.01.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-3/ 09.01.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 03.01.2017 /"Еко България" ЕАД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Заповед № 19-13-193 от 22.12.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-193 от 22.12.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Заповед № 19-13-188 от 20.12.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–188 от 20.12.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Обявление за докладване и обществено обсъждане на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г., в частта му за кв. "Бедечка"

О Б Я В Л Е Н И Е Община Стара Загора, на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е изработен предварителен проект за изменение…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали