Обявления


Обява за обществен достъп до документи за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал "Пласментно-снабдителна база Ст. Загора" с. Еленино

  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРАна основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),ОБЯВЯВА:Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване…

Обществено обсъждане на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № идентификатор 68850.509.3346 по КККР на гр. Стара Загора

О Б Я В Л Е Н И Е Община Стара Загора на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен проект за изменение на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали