Заповед № 19-13-13 от 09.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и  Заповед № 19–13–13 от 09.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Остра могила, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2220/29.09.1995 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-12 от 09.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-12 от 09.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ с идентификатор 46417.50.26, местност „Аръшов трап“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, като същият се…

Заповед № 19-13-11 от 08.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–11 от 08.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Петрово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1691/13.08.1993 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-10 от 08.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-10/ 08.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Калитиново, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2410 от 14.12.1963 г., в частта му за УПИ IX150,…

Заповед № 19-13-9 от 08.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-9/ 08.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Преславен, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2160 от 28.08.1964г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Заповед № 19-13-8 от 08.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-8/08.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1111 от 21.10.1983 г. на Кмета на Община Стара…

Решение № 2030 от 18.12.2018 - одобрение ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура местност "Апти тарла"

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора одобрява Подробен устройствен план ––– Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура: Кабел ниско напрежение от ТП “Синаница“ до ЕТ за Сервиз и административна сграда в ПИ с идентификатор 68850.114.512 от местност…

Решение № 2029 от 18.12.2018 - одобрение ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура с. Хрищени

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора одобрява Подробен устройствен план ––– Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.57.10  по  КККР на с. Хрищени, община  Стара  Загора,…

Горещ телефон
за сигнали