Обявления


Заповед № 19-13-67 от 09.05.2024 - план за регулация

На основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-67 от 09.05.2024г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Дълбоки.

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни дейности от Железопътна секция Пловдив

Уведомително писмо от Железопътна Секция Пловдив в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Заповед № 19-13-66 от 02.05.2024 - изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-144 от 21.03.2024 г.,  с решение по т. 1.11 от протокол № 13 от 27.03.2024 г. на ЕСУТ за изработване на подробен устройствен план, част от КПИИ и имайки предвид, че…

Съобщение за всички собственици на пчелини

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни дейности Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни дейности Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни дейности Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни дейности

Заповед № 19-13-65 от 30.04.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-65 от 30.04.2024 г. на Заместник - кмет „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на село Кирилово, в частта му…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „МАРКОГИ“ ООД

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на производствена сграда на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 77476.184.2", за който е образуван УПИ I-2, КР184 местност „КИВРИЦА“ в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора с възложител „МАРКОГИ“ ООД, гр. Стара Загора.

Заповед № 10-00-943 за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 от Закона за гражданска регистрация

Заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 от Закона за гражданска регистрация

Заповед № 19-13-64 от 25.04.2024 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-164 от 01.04.2024 г. с решение по т. 1.11 от протокол № 14 от 03.04.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Веселин Николов Петров и Антон Петков Солуков да…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали