Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2019 г.

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Община Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за устойчиви градове“ при следните параметри: I. Предназначение на дълга – за изпълнение на инвестиционни проекти както следва: „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руския …

Заповед № 19-13-51 от 13.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-51/13.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Ново село, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-14 от 16.01.2019 г. на Кмета на Община Стара…

Заповед № 19-13-50 от 07.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-50 от 07.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Калояновец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 280/10.03.1981 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-48 от 06.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–48 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Колена, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 382/07.03.2011 г.…

Заповед № 19-13-49 от 06.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–49 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 128/03.06.2004 г. на ОбС Стара Загора,…

Заповед № 19-13-47 от 06.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–47 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.259.238, местност Съборената кюприя по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – Ниско застрояване (до…

Горещ телефон
за сигнали