Обявление относно одобрен План за новообразуваните имоти на местност "Орта бозалък", землище на гр. Стара Загора

     Община Стара Загора на основание чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № ДС – ЗД - 181 от 03.07.2018 г. на Областен управител на област Стара Загора е одобрен Плана на новообразуваните имоти на местност „Орта бозалък“, землище на…

Заповед № 19-13-86 от 13.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-86/ 13.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ VІІ – 1859 в кв. 6  и улица с…

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора", гр. Стара Загора

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“, гр. Стара Загора, с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура" , гр. София. Уведомление 04/07/2018,…

Обявление за избор на финансова институция

Обявление  28/06/2018 , 16:49 Образец на оферта  28/06/2018 , 16:49 Информация за кредит  28/06/2018 , 16:49 Решение № 1513 на Общински съвет  28/06/2018 , 16:49 Решение № 1725 на Общински съвет  28/06/2018 , 16:49 Протокол  08/08/2018 , 10:55 Доклад  08/08/2018 , 10:55

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.06.2018 /„АТЗ Проджект“ ЕООД/

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали, както…

Заповед № 19-13-81 от 27.06.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-81/ 27.06.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1584/ 15.10.2003 г., в частта му за УПИ XII879…

Горещ телефон
за сигнали