Обявления


Заповед № 19-13-178 от 01.11.2022 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-445 от 12.10.2022 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 42 от 19.10.2022 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “БИЛДКОМ“ ООД да възложи изработване…

Заповед № 19-13-175 от 31.10.2022 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-447 от 12.10.2022 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 42 от 19.10.2022 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид,…

Заповед № 19-13-177 от 31.10.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-453 от 17.10.2022 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 42 от 19.10.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ШАМИ ФУУДС“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен…

Заповед № 19-13-176 от 31.10.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-450 от 14.10.2022г., с решение по т. 1.6 от протокол № 42 от 19.10.2022г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Катя Минова…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали