Заповед № 19-13-153 от 15.07.2019 - разрешаване да се възложи проект на КПИИ

ЗАПОВЕД  № 19-13-153 от 15.07.2019 год. На основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх. № 19-06-213 от 24.06.2019 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 27 от 02.07.2019 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава Илияна…

Заповед № 19-13-152 от 12.07.2019 - изработване на ПУП - План за регулация и План за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-152 от 12.07.2019 год. На основание чл.17, ал.1, чл. 80, ал. 2, чл.110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.2 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-236 от 01.07.2019 г., с решение по т. 1.10 на протокол № 27 от 02.07.2019 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-150 от 11.07.2019 - изработване на ПУП - изменение на План за регулация и План за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-150 от 11.07.2019 год. На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-214 от 24.06.2019 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 26 от 26.06.2019 г. на ЕСУТ  и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора…

Заповед № 19-13-151 от 12.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-151 от 12.07.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Колена, кв. 8, одобрен със Заповед № 2038/23.11.1998г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Заповед № 19-13-149 от 10.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-149/ 10.07.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Оряховица, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1868 от 20.12.1976 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Заповед № 19-13-147 от 10.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-147 от 10.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 68850.233.472 по КККР на гр. Стара Загора, като същият се разделя на ПИ с проектни идентификатори 68850.233.497, 68850.233.498…

Заповед № 19-13-146 от 10.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-146/10.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2092/15.11.1999 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта…

Заповед № 19-13-144 от 10.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-144/10.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 99 от 30.01.1987 г. на Кмета на Община Стара…

Заповед № 19-13-148 от 10.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-148 от 10.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация нa гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-46/13.03.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Горещ телефон
за сигнали